<จัดหางาน จ.อุบลฯ บริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้>-จัดหางาน จ.อุบลฯ บริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จัดหางาน จ.อุบลฯ บริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้-
-

                 จัดหางาน จ.อุบลฯ ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่และแนะแนวการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนที่ว่างงาน

                 นางรัชนี รัตนธิโป จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงานและหางานทำ รวมทั้งเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสายหรือนายหน้าเถื่อน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการจัดหางานเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการของสำนักงานฯ ออกให้บริการตรงถึงระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือนที่ยากจน โดยเฉพาะประชาชนที่มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน กลุ่มแม่บ้านว่างงาน เกษตรกรที่ว่างงานตามฤดูกาล ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยออกให้บริการรับสมัครงานรับลงทะเบียนฝึกอาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ และแนะแนวการประกอบอาชีพ ในเดือนพฤศจิกายน 2550
กำหนดพื้นที่เป้าหมาย  4  ตำบล ได้แก่ ตำบลไร่น้อย ตำบลกุดลาด  ตำบลเมืองศรีไค และตำบล
ห้วยขะยุง วัน เวลา สถานที่ให้บริการดังนี้

วันที่  14 พฤศจิกายน        09.00-12.00 น. ม.3,ม.16 บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย        
                                       13.00-16.00 น. ม.4  บ้านยางลุ่ม  
วันที่  15 พฤศจิกายน        09.00-12.00 น. ม.7 บ้านผาแก้วน้อย ต.กุดลาด
                                       13.00-16.00 น. ม.8 บ้านโพธิ์ทอง
วันที่  21 พฤศจิกายน        09.00-12.00 น. ม.6 บ้านมดง่าม ต.เมืองศรีไค
                                       13.00-16.00 น. ม.9  บ้านมดง่ามใต้  
วันที่  22 พฤศจิกายน        09.00-12.00 น. ม.4 บ้านน้ำเที่ยง ต.ห้วยขะยุง
                                       13.00-16.00 น. ม.8 บ้านน้ำคำ


                 สำนักงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ใช้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ที่มองหางานทำ หรือต้องการเปลี่ยนงานให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-4528-4445-7

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511