<โครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี>-โครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี-
-

 

โครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี

เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดชมหาราช

และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อจัดหาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

------------------------------------------------------------

๑.   ชื่อโครงการ  โครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี         เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เพื่อจัดหาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม                เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา

๒.  ลักษณะของโครงการ  เป็นโครงการเฉพาะกิจ  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน            ช่วงปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา           กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

๓.  หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก                                  ๓.๑๖  โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๓.๒ พุทธสถานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ   ๓.๑๗  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

            ๓.๓ วัดศีลาราม  บ้านถ้ำแข้                                             ๓.๑๘  โรงเรียนบ้านคำข่า

            ๓.๔ วัดเสลาวาส  บ้านบ่อหิน                                           ๓.๑๙  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ

            ๓.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี                       ๓.๒๐  โรงเรียนปทุมวิทยากร 

            ๓.๖ มณฑลทหารบกที่ ๒๒                                              ๓.๒๑  โรงเรียนบ้านปลาดุก    

            ๓.๗ กมทหารราบที่ ๖                                                    ๓.๒๒  โรงเรียนบ้านนาเมือง

            ๓. กองพันทหารราบที่ ๑ ,๒ ,๓  มทหารราบที่             ๓.๒๓  โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์

            ๓.๙ กองพันทหารปืนใหญ่ที่                                           ๓.๒๔  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๒

            ๓.๑๐ กองบิน  ๒๑                                                         ๓.๒  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม                                                                                                                     

            ๓.๑๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี                     อุบลราชธานี

            ๓.๑๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                  ๓.๒๖  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์                                                                                                                          

๓.๑๓  คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว     ๓.๒๗  โรงเรียนบ้านดอนงัว

๓.๑๔  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย                             ๓.๒๘  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

๓.๑๕  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้

.   หลักการและเหตุผล

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระประมุขมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจ                ของปวงพสกนิกรชาวไทย  องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ                               

หน้า 

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ                 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรของพระองค์ อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ยามที่พสกนิกรประสบปัญหาวิกฤต          ทางเศรษฐกิจ  ทรงมอบหลักธรรมว่าด้วยความพากเพียรพยายาม คือบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก   เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีพลังต่อสู้ปัญหาให้สัมฤทธิ์  และทรงมอบแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ         การดำรงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน คือระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เพื่อให้พสกนิกรพออยู่พอกินและมีความสุข ทวยราษฎร์ทั้งผองได้รับความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบารมี 

              ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ              จึงมีสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี  เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และอุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เพื่อจัดหาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา

๕.  วัตถุประสงค์

. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

            .  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

                 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                     

            . เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                    เต็มรูปแบบในเพศสมณะ และรูปแบบของเยาวชนอุบาสกอุบาสิกา                        

.  เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน  

๕.๕  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป

๕.๖  เพื่อรักษาและสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

        อันเป็นศาสนาประจำชาติ        

.    เป้าหมาย

       .  ในเชิงปริมาณ

            ..  รับสมัครผู้ใหญ่อายุ  ๒๐ ปีขึ้นไป บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ไม่จำกัดจำนวน

            ..  รับสมัครเยาวชนชายอายุ  ๑๐ –๑๘ ปี  บรรพชาเป็นสามเณร  ไม่จำกัดจำนวน

๖..  รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง  และอุบาสก  อุบาสิกา ทั่วไป   เข้าค่ายจริยธรรม บวชชีพราหมณ์

            ไม่จำกัดจำนวน

      ๖.๒  ในเชิงคุณภาพ

ผู้ที่ได้ผ่านการบรรพชาอุปสมบท  และเข้าค่ายจริยธรรมบวชชีพราหมณ์ได้ฝึกอบรมตนเอง              ตามหลักคำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  จนทำให้เกิดจิตสำนึก     ที่ดีงาม มีความละอายต่อการกระทำชั่ว  เกรงกลัวต่อบาปกรรม  และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร

หน้า 

.   สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก  ถนนอุบลฯ-ตระการ   กม.ที่ ๕  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลฯ  

จังหวัดอุบลราชธานี

.  ระยะเวลาดำเนินการ

        .  รับสมัคร  วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ๘.๑.๑  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

                ๘.๑.๒  หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

        .  รายงานตัว  วันที่    เมษายน  ๒๕๕๑    ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

        .  ซักซ้อมนาและปลงผม  วันที่  – ๓ เมษายน  ๒๕๕๑    ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

        .  การบรรพชาอุปสมบท

               ..   บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ  ในวันที่    เมษายน  ๒๕๕๑ เวลา  .๐๐  .

                              วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลฯ  จังหวัดอุบลราชธานี

               ..   บรรพชาสามเณร  ในวันที่    เมษายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

                            ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

               ..   เข้าค่ายจริยธรรมบวชชีพราหมณ์  ในวันที่    เมษายน ๒๕๕๑ เวลา  ๑๗.๐๐  .

                              ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

        .  กำหนดลาสิกขาและปิดค่ายจริยธรรม  ในวันที่  ๑๖  เมษายน ๒๕๕๑ เวลา  ๐๖.๐๐  .

. สถานที่ติดต่อรับสมัคร

        .  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก  กม. ๕  ถนนอุบลฯ-ตระการ  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมืองอุบลฯ 

จังหวัดอุบลราชธานี   โทร. ๐๘-๑๙๗๖-๙๐๙๑ และ ๐๘-๑๙๖๖-๓๘๕๙

        .  หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

๑๐.  วิธีดำเนินการ

          ๑๐.  ประชาสัมพันธ์โครงการตามหน่วยงาน  สถานศึกษา  หมู่บ้าน  และทางสื่อสารมวลชน

          ๑๐.  รับสมัครเยาวชนชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

          ๑๐.  จัดเตรียมเครื่องอัฏฐบริขาร  และเตรียมการด้านต่างๆให้พร้อม

          ๑๐.  จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและดำเนินกรรมวิธีเข้าค่ายจริยธรรมบวชชีพราหมณ์ตามประเพณีนิยม

          ๑๐.  จัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด              

          ๑๐.  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรลาสิกขาบท  และปิดค่ายจริยธรรมบวชชีพราหมณ์

          ๑๐.  ติดต่อสถานที่ศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่ไม่ลาสิกขา

          ๑๐.  ประเมินผล

 

 

หน้า ๔

๑๑. งบประมาณดำเนินการ

       ๑๑.๑  เจ้าภาพบรรพชาสามเณร    รูปละ     ๕๐๐  บาท

       ๑๑.๒  เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ รูปละ  ๓,๐๐๐  บาท

๑๒. ที่มาของงบประมาณ

            ๑๒.  จากการสนับสนุนของหน่วงานเจ้าของโครงการ

            ๑๒.  ผู้ปกครองของเยาวชนบริจาค

            ๑๑.  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

๑๓. ค่าใช้จ่าย

            ๑๓.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต่างๆ

            ๑๓.  ค่าเครื่องอัฐบริขาร

๑๓.  ค่าอาหารและน้ำปานะถวายพระภิกษุสามเณร  และผู้เข้าค่ายจริยธรรมบวชชีพราหมณ์

           ตลอดโครงการ

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ๑๔.  ฝ่ายสงฆ์

๑๔.๑.๑  พระเทพกิตติมุนี 

  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี/เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม                 ประธานกรรมการที่ปรึกษา

๑๔.๑.๒  พระครูสังฆรักษ์เสรี   ฐิตฺธมฺโม 

              เจ้าอาวาสวัดศีลาราม/หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติธรรมกาญจนาภิเษก         ประธานกรรมการดำเนินงาน

๑๔..  พระอาจารย์จัน  จนฺทูปโม   วัดเสลาวาส                                       รองประธานกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                   

๑๔.๑.๔  พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก          กรรมการดำเนินงาน          

  ๑๔.๒ ฝ่ายฆราวาส

๑๔.๒.๑  ฯพณฯ สิทธิชัย  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานกรรมการอุปถัมภ์  

๑๔.๒.๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                   ประธานกรรมการดำเนินงาน

๑๔.๒.๓  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี                                  รองประธานกรรมการดำเนินงาน

๑๔.๒.๔  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒                                                 กรรมการ                     

๑๔.๒.๕  ผู้บังคับการกมทหารราบที่                                                        กรรมการ

๑๔.๒.๖  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ ,๒ ,๓ กรมทหารราบที่ ๖                     กรรมการ

๑๔.๒.๗  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๖                                                  กรรมการ

๑๔.๒.๘  ผู้บังคับการกองบิน ๒๑                                                                 กรรมการ

๑๔.๒.๙  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ                     กรรมการ

๑๔.๒.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี              กรรมการ

๑๔.๒.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                    กรรมการ    

หน้า ๕

  ๑๔.๒.๑๒   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว                                        กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๓   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย                                                กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๔   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้                                                          กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๕   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน                                                         กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๖   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย                                                       กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๗   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า                                                          กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๘   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มผ่อ                                                         กรรมการ

  ๑๔.๒.๑๙   ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร                                                      กรรมการ

  ๑๔.๒.๒๐   ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลาดุก       &nb

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511