Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
สัสดีจังหวัดอุบลฯ จัด "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน"

 

               สำนักงานสัสดี จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการกุศลโครงการ "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน" โดยจัดให้มีการแสดงโปงลางสังข์เงิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบการแสดงละครใบ้ แสนหรรษาจากกลุ่มละครใบ้เบบี้มายม์ โดย ทองเกลือ ทองแท้

               และพบกับการบรรยายธรรมะสุดหรรรษา โดยพระครูวินัยธรชาติ กิตฺติธโร พระวิทยากรทีมงานเดลิเวอรี่ (ทีมงานพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต) ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

               ทั้งนี้เพื่อหารายได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี, สร้างห้องศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน และซ้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงานฯ เป็นสวสัดิการทุนการศึกษาให้แก่ บุตร ธิดา ของกำลังพลชั้นผู้น้อย

               ผู้ใดสนใจ ติด่อซื้อบัตรสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255504, 081-4941062

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700