<บัณฑิตศึกษาเตรียมพร้อมพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต>-บัณฑิตศึกษาเตรียมพร้อมพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-บัณฑิตศึกษาเตรียมพร้อมพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต-
-

               ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและพิจารณาผู้สำเร็จศึกษา การประเมินระบบบริหารราชการของ กพร. และการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินในครั้งต่อไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้หารือเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เป็นภาษาอังกฤษ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511