<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ. ทั้ง 13ศูนย์สอบ>-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ. ทั้ง 13ศูนย์สอบ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ. ทั้ง 13ศูนย์สอบ-
-

               นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์ หัวหน้างานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยศูนย์สอบจังหวัด 13 ศูนย์สอบ ได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2551 นั้น

               การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ของศูนย์สอบทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. หรือ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

               ผู้สมัครสอบไว้สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซด์ www.thailocaladmin.go.th สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2251 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ หากมีความประสงค์จะตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ หรือตำแหน่งที่มีสิทธิเข้าสอบไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งศูนย์สอบฯ ที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นใบสมัครไว้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ ศูนย์สอบ จังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-243318 ต่อ 106-107

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511