<คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1>-คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1-
-

               ด้วย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานสัปดาห์วิชาการ “บริหารธุรกิจวิชาการ ’51” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการสู่สาธารณชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของงานวิชาการในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ว่ามีบทบาทต่อการพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ

               สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะมีการบรรยายพิเศษ โต้วาที การแสดง ผลงานทางวิชาการ การแสดงบนเวทีของนักศึกษา และการออกร้านแสดงสินค้า Otop นอกจากนี้ยังมีการประกวดทักษะการตลาด การตอบปัญหา และการประกวดนักการขาย เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน โดยจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม

กำหนดการงานสัปดาห์วิชาการ “บริหารธุรกิจวิชาการ ’๕๑”

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.                  พิธีเปิด

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                  การโต้วาที ของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง “ชะนีหรือจะดีกว่าอีแอบ”

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.                  การประกวดทักษะการตลาด

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                  การประกวดการตอบปัญหา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  การแสดงดนตรี ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.                  การประกวดการตอบปัญหา ของสาขาวิชาการบัญชี

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                  กิจกรรมการแสดงบนเวที

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  กิจกรรมสันทนาการ

วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.                  การบรรยายพิเศษ ของสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                  การแสดง ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชุด ล้อเลียนโฆษณา

โดย คณะคอมอาร์ตบันเทิงศิลป์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  การแสดงดนตรี ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                  การประกวดนักการขาย ของสาขาวิชาการตลาด

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  มอบรางวัลการประกวด

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511