<ม.ราชภัฏอุบลฯ สัปดาห์วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์' 18-20 ส.ค.>-ม.ราชภัฏอุบลฯ สัปดาห์วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์' 18-20 ส.ค.-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ สัปดาห์วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์' 18-20 ส.ค.-
-

               ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้ชื่อ “มนุษย – สังคมศาสตร์ เชิดชูชาติให้ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมนั้นจะเป็นการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆการบรรยายพิเศษ การสัมมนา การแสดงพิพิธทัศนา และการเสวนา เรื่องหนังบักตื้อ และหมอลำกกขาขาว โดยมีปราชญ์เมืองอุบลฯ ศิลปินชื่อดัง และผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานนี้ อาทิ คุณพ่อสุวิช คูณผล, นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, บานเย็น รากแก่น และ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม เป็นต้น

               ดร.วุฒิ ลีนาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม“สัปดาห์วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จะจัดขึ้นพร้อมกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าชมงานได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการประกวดแข่งขันทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

กิจกรรมของโครงการ

1. จัดนิทรรศการทางวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ

2. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. การแสดง / นำเสนอผลงาน / การสาธิต ผลงานของนักศึกษา

4. การบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ทางวิชาการ

4.1 บรรยายประกอบการสาธิต เรื่อง หมอลำกกขาขาว โดย ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม, บานเย็น รากแก่น, จ่าโทน คนโก้, ศ.(พิเศษ) ดร.อรรถ นันทจักร

4.2 สัมมนาทางวิชาการ “แนวคิดและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง” โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คุณพ่อสุวิชช์ คูณผล อาจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ

4.3 ปาฐกถาธรรม โดย พระครูวิมลธรรมรัตน์ (พระอธิการบุญเสริม ธมมปาโล)

4.4 สัมมนาทางวิชาการ “ปราสาทพระวิหาร: ข้อเท็จจริงและทางออกของปัญหาในมุมมองนักประวัติศาสตร์ ” โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

4.5 สัมมนาทางวิชาการ “เครือข่ายการพัฒนาชุมชน”

4.6 สัมมนาทางวิชาการ “แนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๒” โดย ผอ.ททท.เขต ๒ , ผู้บริหารกลุ่มบริษัท “หนุ่มสาวทัวร์”

4.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการเขียนพู่กันจีน”

4.8 เสวนา เรื่อง หนังบักตื้อ

4.9 บรรยายและสาธิตการว่าความศาลจำลอง และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

5. การประกวด

5.1 การประกวดวาดภาพ

5.2 การประกวดร้องเพลง

6. การแข่งขัน

6.1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

6.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

6.3 การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร

6.4 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

6.5 การแข่งขันตอบปัญหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ต้น

กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิชาการ “มนุษย-สังคมศาสตร์เชิดชูชาติให้ยั่งยืน” ปี ๒๕๕๑

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

**********************

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.            พิธีเปิด ณ บริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.           สัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวคิดและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง

วิทยากร นายแพทย์นิรันดร  พิทักษ์วัชระ

                                คุณพ่อสุวิช  คูณผล

                                อาจารย์ ดร.อนุชา  เพียรชนะ

ผู้ดำเนินการอภิปราย  อาจารย์ ดร.กิติรัตน์  สีหบัณฑ์

  ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๓๐ น.                             ลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหา

                                                   ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ห้องพิมานทิพย์ฯ ชั้น ๗   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          การแสดงสาธิตวงดนตรีสากลและประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ณ โรงละครชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          สัมมนาวิชาการ “การเมืองสยามสู่การเมืองประเทศไทย :๑๐๐ ปี  ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน์”

                             วิทยากร รศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์

                                                                 ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์

                                                                 อ.ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

 ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.            เสวนา เรื่อง หนังบักตื้อ   เวทีกลางแจ้งข้างตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.            เสวนาประกอบการสาธิต เรื่อง หมอลำกกขาขาว

                                                                วิทยากร  ศ.(พิเศษ) อรรถ  นันทจักร

                                                                บานเย็น  รากแก่น,  ป.ฉลาดน้อย  ส่งเสริม,  จ่าโทน  คนโก้, ทองใส  ทองทับ

                                                                  โรงละคร  ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

  

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ ห้องบัวทิพย์ ๔

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          สัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดท่องเที่ยว

จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๒

                                                                วิทยากร  ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

                                                                 บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ และหอการค้า จ.อุบลราชธานี

                                                                  ห้องพิมานทิพย์  ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๓๐ น.                             ลงทะเบียนแข่งขันการประกวดวาดภาพ ณ สาขาวิชาศิลปกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.            ประกวดการวาดภาพ    สาขาวิชาศิลปกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.            รอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

และการแสดงสาธิตวงดนตรีสากล

ณ โรงละครชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.            ปาถกฐาธรรม โดย  พระอธิการบุญเสริม ธรรฺมปโร

                                                                ณ ห้องแสงอร่าม ณ อุบล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปราสาทพระวิหาร : ข้อเท็จจริงและทางออกของปัญหาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์

                                             วิทยากร  อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

                                                                  ห้องบัวทิพย์ ๑  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

          ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         ฉายภาพยนตร์ เรื่อง “The Untouchables: เจ้าพ่ออัลคาโปน”

  ห้องบัวทิพย์ ๑   ชั้น ๔  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.             สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พลังชุมชนพึ่งตนเอง : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

                                                                วิทยากร  อาจารย์ทองสวน  โสดาภักดิ์

                                                                                  อาจารย์โกวิทย์  ดอกไม้

                                                                                  ท่านโพสี  แก้วสีพันดอน

                                                                                  กำนันรัตนา  สารคุณ

                                                                ห้องบัวทิพย์ ๓  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.              สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ” 

ณ ห้องบัวทิพย์ ๔  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.             การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร     ห้องพิมานทิพย์  ชั้น ๗

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.            การแสดงพิพิธทัศนา โดย สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

                                                และชมรมศิลปะการแสดง

                                                                  บริเวณสวนหน้าหอประชุมไพรพะยอม

 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑     

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

                                                                  ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

           ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.           การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

  ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511