<มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2552>-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2552-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2552-
-

               ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)   ซึ่งจะรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในกรณีที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกโควตา หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา โดยรับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกราชอาณาจักร ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครดังนี้

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

๑ พ.ย. ๕๑ – ๘ ก.พ. ๕๒                 จำหน่ายใบสมัครสอบคัดเลือก ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๑๘ – ๒๒ ก.พ. ๕๒                         รับสมัคร ณ ห้องประชุมโกมุท

๑๖ – ๑๗ มี.ค. ๕๒                            สอบข้อเขียน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยฯ

๒๗ มี.ค. ๕๒                                      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ

๓ เม.ย. ๕๒                                         รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุมไพรพะยอม

ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

๑ พ.ย. ๕๑ – ๘ พ.ค. ๕๒                จำหน่ายใบสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๒๑ มี.ค. – ๘ พ.ค. ๕๒                    รับสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๙ พ.ค. ๕๒                                          สอบสัมภาษณ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยฯ

๑๖ พ.ค. ๕๒                                       รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมโกมุท

                ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเลขนุการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ หรือ www.ubru.ac.th

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511