<ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน ม.1-4 ปีการศึกษา 2552>-ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน ม.1-4 ปีการศึกษา 2552-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน ม.1-4 ปีการศึกษา 2552-
-

               ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสอบคัดเลือก  ดังนั้น  เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน  เพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ประจำปีการศึกษา  2552  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.       หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  สำหรับโรงเรียนกีฬา  เปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 4

2.       คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1    มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา

2.2    มีร่างกายแข็งแรง  ไม่ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา

2.3    มีสัญชาติไทย

2.4    เพศ  ชาย-หญิง  และสามารถอยู่ประจำได้

2.5    มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม

2.6    ผู้สมัครเรียนในระดับใดจะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติตามกฎและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

2.7    ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นที่เรียนของปีการศึกษา  2552  (ห้ามลดชั้น)

3.       เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1    ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางทักษะและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ

3.2    ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพร่างกาย

3.3  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไปหรือรายการอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4.       วัน  เวลา  และสถานที่สมัคร

4.1  สมัครที่หน่วยรับสมัครตรง  ณ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่วันจันทร์ที่  5 ถึง วันเสาร์ที่   31  มกราคม  2552  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

4.2  สมัครที่หน่วยรับสมัครผ่าน  ระหว่างวันที่  5  - 25  มกราคม  2552  โดยสมัครได้ที่

  •  โรงเรียนกีฬาทุกแห่งไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ  17  แห่ง  สมัครในวันและเวลาราชการได้แก่  สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่  ลำปาง  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  มหาสารคาม  อุดรธานี  ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ  ชลบุรี  กรุงเทพ  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  สมุทรสาคร  ยะลา  กระบี่  ตรัง  และชุมพร 
  • สำนักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

==วิธีการสมัคร และหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร==

==ขั้นตอนการสมัครสอบ และกำหนดการสอบ==

[1] [2] [3]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511