Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. นี้

                ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม พร้อมทั้งมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์

                นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการประกวดร้องเพลงประจำสาขาวิชาเอก และ เวลา ๑๙.๐๐ น. จะมีการประกวดน้องหล้าคำแพง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมพิธีบูชาครู และให้ศิษย์พึงปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งเป็นกิจกรรมในการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700