<ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52>-ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52-
-

ภูมิปัญญา  วิชาการ.....

สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52

 ปัญญา  แพงเหล่า /รายงาน

                      งานศิลปหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น  ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม  ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ    เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือ เข้าทำราชการให้น้อยลง                    

                      การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา  มีหยุดเว้นช่วงบ้าง            เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติก็ตาม  เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้งโดยทั่วไปนับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีต  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 88  ปี   และนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 59 ใน ปี 2552  นี้

http://ext2009.obec.go.th/

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  กระจายสู่พื้นที่ 4 ภูมิภาค  คือ  ภาคเหนือ   จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2552  ณ. สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1    ภาคกลางและภาคตะวันออก   จัดที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2552  ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   ภาคใต้  จัดที่ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2552  ณ. หอประชุมเมือง ทุ่งทาลาด นครศรีธรรมราช   ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   

               ในส่วนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2552   ณ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วมกับ  หน่วยงานสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน หลายแห่งเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1   และสำนักงานพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนนารีนุกูล  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี     ศูนย์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   เทศบาลนครอุบลราชธานี    และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552   ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 19 จังหวัด  ในสังกัด 61 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด และแข่งขันทักษะตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนมาก กว่า  9  พันคน

                ความสำคัญและวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยเน้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษายุคปฏิรูปอย่างเสมอภาค 

             การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  ภายใต้ชื่องานว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552     มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 19 จังหวัด จำนวน 61 เขตพื้นที่การศึกษา และการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงาน โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะนักเรียน จำนวน 141 กิจกรรม  รวม 368 รายการ  ซึ่งมีนักเรียนและครูเข้าร่วมงานกว่า 5  หมื่นคน ชิงรางวัลการประกวดกิจกรรมกว่า  8  พัน รางวัล

                ในส่วนสาระสำคัญที่คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดไว้ คือ การแสดงของนักเรียนกว่า 2,000 คน ในพิธีเปิดงาน    มีการแข่งขันกิจกรรมเด็กพิเศษ     การประกวดทักษะและนวัตกรรมตามกลยุทธ์ และนโยบาย สพฐ.    การประกวดร้องเพลง   และวงดนตรีพื้นเมือง และเพลงลูกทุ่งหลากหลาย   ที่สำคัญ ในงานนี้   ทุกเขตพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมสุดยอดของแต่ละเขตพื้นที่เข้าร่วมแสดงที่  “ถนนคนเรียน” นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก้าวหน้าอีกทางหนึ่ง

                 ดร.วิเศษ  ภูมิวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานดำเนินการ  กล่าว ว่า  ความสำเร็จอันงดงามที่เกิดขึ้นเป็นการต่อยอดคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน คือ การนำภูมิปัญญา  และวิชาการ   มาบูรณาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ทำให้นักเรียน และผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสมากขึ้น  ทั้งทักษะวิชาการ  และศิลปะการแสดงต่างๆ เช่น  การประกวดดนตรีพื้นเมือง  พิณ  แคน  โหวต  โปงลาง  ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทวง    นับเป็นการแสดงออกเพื่อการเผยแพร่ความรู้   ถ่ายทอดภูมิปัญญาและนวัตกรรม สู่ผู้เรียนที่หลากหลาย

รายงานผลการแข่งขัน

               ความประทับใจที่ สพฐ.จัดงานนี้ขึ้น ได้ด้วยพลังของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศ  ทุกภูมิภาค  ซึ่งจัดได้ครบทุกสาระการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และสนองกลยุทธ์ทุกด้าน  โดยจำแนกตามกลุ่มกิจกรรม และสาระการเรียนรู้  คือ

                กลุ่มสาระภาษาไทย  จัดให้มีการแสดงและแข่งขันทักษะผ่านการเขียนเรื่องจากภาพ  การแต่งคำประพันธ์  การพูดสุนทรพจน์ และอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก  โครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะทางคณิตศาสตร์              

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์  และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม จัดประกวดเล่านิทานคุณธรรม  การประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา  การแต่งเพลงคุณธรรม

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีการแข่งขันเดาะตะกร้อ ชาย-หญิง การเดาะฟุตบอล การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล  การกระโดดเชือก และแอโรบิค ชาย-หญิง

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงและแข่งขันทักษะการวาดภาพระบายสี  ประติมากรรมการแกะสลักลายไทย  (แกะเทียนพรรษา)   การสร้างภาพศิลปะจากเศษวัสดุ  จิตรกรรมภาพไทย  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) การประกวดนาฏศิลป์ไทย การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการร้องเพลงประสานเสียง

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดให้มีการประกวดสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสืบค้นข้อมูล การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) การแกะสลักผลไม้ การร้อยมาลัย  การประดิษฐ์พานบายศรี   การประกวดอาหารดีฝีมือเด็ก  และส้มตำอีสาน

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเกมส์ทางภาษา ร่วมทั้งการแสดงผลงานและนิทรรศการของสถานศึกษาที่หลากหลาย 

                 ดร.ชัยวัฒน์  บุณฑริก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กล่าวถึงความพร้อมในงานครั้งนี้ ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดงานหลักมีพื้นที่รองรับนักเรียนและประชาชนในงานนี้ กว่า  3  หมื่นคน  กิจกรรมภูมิปัญญา วิชาการ ที่น่าสนใจ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกเต็มที่   โดยเฉพาะการแสดงในพิธีเปิด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น.  ณ เวทีใหญ่ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญในหอประชุมไพรพะยอม   คือ  การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ติวเตอร์  แชลแนล  เวลา 15.00 -16.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2552   มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาต่างๆ ใน  3 จังหวัด  คือ อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ  จำนวน  2,500 คน เข้าร่วมรายการ และยังมีอีกหลายเวที  เช่น  การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง  ที่ถ่ายทอดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน  รวมทั้งการประกวดดนตรี   เดี่ยวพิณ แคน โหวต และโปงลาง  สร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ  มั่นใจและภูมิใจในการเป็นศิลปะพื้นบ้าน ผ่านเวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 52  ซึ่งจัดประกวดแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

                นายจุลินทร์    ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์หลักของ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  ว่า โดยภาพรวมเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะการบูรณาการ  เพื่อจัดการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งมีหลากหลายและในแต่ละจังหวัด  แต่ละเขตพื้นที่มีข้อแตกต่างทั้งด้านทรัพยากร บุคคล ความพร้อมและปัจจัยสนับสนุนการจัดงานทุกภูมิภาค   ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น  องค์กรปกครองท้องถิ่น  สำนักงานเขตพื้นการศึกษา รวม 185 เขต และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   ผลที่เกิดคือ ระบบปฏิรูปการศึกษา พลังการจัดการศึกษามีความเข้มแข็ง  ครูและนักเรียนมีเวทีแสดง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้   และนำวัฒนธรรมต้นแบบไปพัฒนาใช้ในการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าและทั่วถึง  โดยสรุปแล้วการจัดงานในปีนี้ มีผลดีที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน และนำส่วนที่ขาดไปเติมเต็มในระดับพื้นที่ต่อไป

                อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน จะต้องดำเนินการไปด้วยความมุ่งมั่น การเอาใจใส่ดูแลของชุมชน ของผู้บริหาร และบุคลากร ในท้องถิ่นเป็นพลังในการยกระดับความรู้วิชาการ วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เสมอภาค ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

[1] [2]-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511