<ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52>-ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ภูมิปัญญา วิชาการ... สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52-
-

ภูมิปัญญา  วิชาการ.....

สู่..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52

 ปัญญา  แพงเหล่า /รายงาน

                      งานศิลปหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น  ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม  ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ    เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือ เข้าทำราชการให้น้อยลง                    

                      การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา  มีหยุดเว้นช่วงบ้าง            เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติก็ตาม  เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้งโดยทั่วไปนับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีต  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 88  ปี   และนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 59 ใน ปี 2552  นี้

http://ext2009.obec.go.th/

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  กระจายสู่พื้นที่ 4 ภูมิภาค  คือ  ภาคเหนือ   จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2552  ณ. สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1    ภาคกลางและภาคตะวันออก   จัดที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2552  ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   ภาคใต้  จัดที่ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2552  ณ. หอประชุมเมือง ทุ่งทาลาด นครศรีธรรมราช   ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   

               ในส่วนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2552   ณ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วมกับ  หน่วยงานสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน หลายแห่งเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1   และสำนักงานพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนนารีนุกูล  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี     ศูนย์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   เทศบาลนครอุบลราชธานี    และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552   ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 19 จังหวัด  ในสังกัด 61 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด และแข่งขันทักษะตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนมาก กว่า  9  พันคน

                ความสำคัญและวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยเน้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษายุคปฏิรูปอย่างเสมอภาค 

             การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  ภายใต้ชื่องานว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552     มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 19 จังหวัด จำนวน 61 เขตพื้นที่การศึกษา และการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงาน โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะนักเรียน จำนวน 141 กิจกรรม  รวม 368 รายการ  ซึ่งมีนักเรียนและครูเข้าร่วมงานกว่า 5  หมื่นคน ชิงรางวัลการประกวดกิจกรรมกว่า  8  พัน รางวัล

                ในส่วนสาระสำคัญที่คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดไว้ คือ การแสดงของนักเรียนกว่า 2,000 คน ในพิธีเปิดงาน    มีการแข่งขันกิจกรรมเด็กพิเศษ     การประกวดทักษะและนวัตกรรมตามกลยุทธ์ และนโยบาย สพฐ.    การประกวดร้องเพลง   และวงดนตรีพื้นเมือง และเพลงลูกทุ่งหลากหลาย   ที่สำคัญ ในงานนี้   ทุกเขตพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมสุดยอดของแต่ละเขตพื้นที่เข้าร่วมแสดงที่  “ถนนคนเรียน” นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก้าวหน้าอีกทางหนึ่ง

                 ดร.วิเศษ  ภูมิวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานดำเนินการ  กล่าว ว่า  ความสำเร็จอันงดงามที่เกิดขึ้นเป็นการต่อยอดคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน คือ การนำภูมิปัญญา  และวิชาการ   มาบูรณาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ทำให้นักเรียน และผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสมากขึ้น  ทั้งทักษะวิชาการ  และศิลปะการแสดงต่างๆ เช่น  การประกวดดนตรีพื้นเมือง  พิณ  แคน  โหวต  โปงลาง  ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทวง    นับเป็นการแสดงออกเพื่อการเผยแพร่ความรู้   ถ่ายทอดภูมิปัญญาและนวัตกรรม สู่ผู้เรียนที่หลากหลาย

รายงานผลการแข่งขัน

               ความประทับใจที่ สพฐ.จัดงานนี้ขึ้น ได้ด้วยพลังของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศ  ทุกภูมิภาค  ซึ่งจัดได้ครบทุกสาระการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และสนองกลยุทธ์ทุกด้าน  โดยจำแนกตามกลุ่มกิจกรรม และสาระการเรียนรู้  คือ

                กลุ่มสาระภาษาไทย  จัดให้มีการแสดงและแข่งขันทักษะผ่านการเขียนเรื่องจากภาพ  การแต่งคำประพันธ์  การพูดสุนทรพจน์ และอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก  โครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะทางคณิตศาสตร์              

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์  และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม จัดประกวดเล่านิทานคุณธรรม  การประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา  การแต่งเพลงคุณธรรม

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีการแข่งขันเดาะตะกร้อ ชาย-หญิง การเดาะฟุตบอล การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล  การกระโดดเชือก และแอโรบิค ชาย-หญิง

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงและแข่งขันทักษะการวาดภาพระบายสี  ประติมากรรมการแกะสลักลายไทย  (แกะเทียนพรรษา)   การสร้างภาพศิลปะจากเศษวัสดุ  จิตรกรรมภาพไทย  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) การประกวดนาฏศิลป์ไทย การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการร้องเพลงประสานเสียง

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดให้มีการประกวดสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสืบค้นข้อมูล การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) การแกะสลักผลไม้ การร้อยมาลัย  การประดิษฐ์พานบายศรี   การประกวดอาหารดีฝีมือเด็ก  และส้มตำอีสาน

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเกมส์ทางภาษา ร่วมทั้งการแสดงผลงานและนิทรรศการของสถานศึกษาที่หลากหลาย 

                 ดร.ชัยวัฒน์  บุณฑริก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กล่าวถึงความพร้อมในงานครั้งนี้ ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดงานหลักมีพื้นที่รองรับนักเรียนและประชาชนในงานนี้ กว่า  3  หมื่นคน  กิจกรรมภูมิปัญญา วิชาการ ที่น่าสนใจ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกเต็มที่   โดยเฉพาะการแสดงในพิธีเปิด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น.  ณ เวทีใหญ่ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญในหอประชุมไพรพะยอม   คือ  การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ติวเตอร์  แชลแนล  เวลา 15.00 -16.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2552   มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาต่างๆ ใน  3 จังหวัด  คือ อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ  จำนวน  2,500 คน เข้าร่วมรายการ และยังมีอีกหลายเวที  เช่น  การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง  ที่ถ่ายทอดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน  รวมทั้งการประกวดดนตรี   เดี่ยวพิณ แคน โหวต และโปงลาง  สร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ  มั่นใจและภูมิใจในการเป็นศิลปะพื้นบ้าน ผ่านเวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 52  ซึ่งจัดประกวดแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

                นายจุลินทร์    ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์หลักของ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  ว่า โดยภาพรวมเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะการบูรณาการ  เพื่อจัดการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งมีหลากหลายและในแต่ละจังหวัด  แต่ละเขตพื้นที่มีข้อแตกต่างทั้งด้านทรัพยากร บุคคล ความพร้อมและปัจจัยสนับสนุนการจัดงานทุกภูมิภาค   ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น  องค์กรปกครองท้องถิ่น  สำนักงานเขตพื้นการศึกษา รวม 185 เขต และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   ผลที่เกิดคือ ระบบปฏิรูปการศึกษา พลังการจัดการศึกษามีความเข้มแข็ง  ครูและนักเรียนมีเวทีแสดง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้   และนำวัฒนธรรมต้นแบบไปพัฒนาใช้ในการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าและทั่วถึง  โดยสรุปแล้วการจัดงานในปีนี้ มีผลดีที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน และนำส่วนที่ขาดไปเติมเต็มในระดับพื้นที่ต่อไป

                อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน จะต้องดำเนินการไปด้วยความมุ่งมั่น การเอาใจใส่ดูแลของชุมชน ของผู้บริหาร และบุคลากร ในท้องถิ่นเป็นพลังในการยกระดับความรู้วิชาการ วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เสมอภาค ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

[1] [2]


ความคิดเห็นที่ 1

ไม่ใช่ 9000 คน แต่เปงหมื่นๆ คนเรยนะคับ ขอบอก

โดย : 1 เมื่อ วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 20:20:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

คับ งานมันก็ดีครับ แต่น่าจะสำรองที่พักให้นักเรียนบ้างสิ บางคนเราต้องได้นอนอยู่ข้างนอน นอนไปยุ่งกับไป


โดย : คนที่หวังดี เมื่อ วันพฤหัส ที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 18:06:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ต้องขออภัยพี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกท่าน ในช่วงวันที่ 9-10-11 ธันวาคม 2552 อาจจะเกิดปัญหาการจราจรอย่างหนักเพราะงานนี้ครู-นักเรียนทั้งภาคอีสานจะแห่กันมาเยี่ยมอุบลฯของเรา อย่างไรช่วยกรุณาให้การต้อนรับและสร้างไมตรีจิตที่ดีต่อแขกผู้มาเยือนด้วย....งานนี้ครูทั้งอุบลราชธานี..รับเป็นเจ้าภาพค๊ะ

โดย : ครูอุบล24 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 19:14:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต้องดูกำหนดการเกียวกับสถานที่แข่งขันให้ดีเพราะบางกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกไปหลายสถานที่ ชาวอุบลฯขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โดย : ครูวาริน เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 21:05:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ครู-นักเรียน101เขต2 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

โดย : ครู101เขต2 เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 00:57:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

ครูร้อยเอ็ดเขต1 จะไปเที่ยวชมนะ

โดย : ปาน   email : jirapon_12@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09:59:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

การบริหารจัดการทุกเรื่องดีกว่าที่โคราชเยอะมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอชื่นชมและขอบคุณในไมตรีจิตอันงดงามและน่ารักของเจ้าภาพ ขอบคุณมากค่ะ

โดย : สุรวดี แสงประชารักษ์   email : anne@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 08:59:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 ประกาศได้ตอนไหนครับ กำลังลุ้น การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ของ สพท.นค.1

โดย : คนผ่านไปดู เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 08:57:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ประกาศเพลงลูกกรุง ป1-ป6ตอนไหนคับรออยู่


โดย : นัท   email : do_nut_2530@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 16:25:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพอุบลฯนะคะ สู้ๆๆค่ะ งานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรคกันทั้งนั้น ไม่มีใครสามารถข้ามขั้นนี้ไปได้ค่ะ ถือซะว่าอุปสรรค ช่วยเสริมสร้างบารมีให้แก่เรานะคะ
หนูขอเป็นกำลังใจให้ สู้ๆๆๆๆจร้า


โดย : นู๋ดี เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 08:46:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

การแข่งขันอาหารจานเดียวที่โรงเรียนศรีปทุมฯเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. การประดับตกแต่งอาหารมีแต่ครูทั้งนั้นที่ทำไม่ใช่ฝีมือนักเรียน กรรมการก็ไม่ประกาศเวลาในการแข่งขันใครมาก่อนทำก่อน คนมาหลังก็หาที่วางของไม่เจอ ยังนี้จะให้ว่าอะไรดี

โดย : กก เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 17:54:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

เพลงคุณธรรมช่วงชั้นที่ 4 ให้กรรมการตีกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแข่งก็ได้ หนูรอจะไปเที่ยวผาแต้มรอ

โดย : เด็กดี้อ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 19:40:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

ชนะการแข่งขันแล้วจะไปแข่งขันต่อที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ที่ไหน

โดย : ครูบ้านนอก เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 23:34:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ไม่ทราบว่าจะต้องติดตามผลการแข่งอย่างไร

ช่วยตอบด่วน


โดย : อยากรู้ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 08:08:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

ผลการแข่งขันออกล่าช้ามาก ๆเลยในอินเทอร์เนต เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงป.1-ป.6 ทั้งๆที่ประกาศบนเวทีแล้ว

โดย : ผู้รอคอย เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 11:33:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

ทำไมไม่มีผลการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปงลางล่ะคะ

จาก..........

เด็กโรงเรียน

อนุบาลชุมแพ


โดย : รู้แล้วมั้งนักร้องวงโปงลาง...ช่อชวนชม...   email : chpoo_40130@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 15:39:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

เฮีย....................................................................................


ตูได้ไปกรุงเทพ

กูเก่งป่าว

สมน้ำหน้าโรงเรียนวรวิมล

ที่ตกรอบรอบแรก

สมน้ำหน้า

จาก............

กลุ่มคนสวย


โดย : จาก.....คนที่เคยมีเรื่องด้วย เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 15:44:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ผลการแข่งขันแอโรบิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2552เมื่อไหร่จะประกาศผลล่ะคับ ตอบด่วนรอเปิดอยู่น่ะ

โดย : เด็กหญิงรุ่งนภา เหลือล้น   email : Fourza@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 15:56:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

ต้องการทราบผลการแข่งขัน โครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม. ต้น ค่ะ ด่วนค่ะ

โดย : .........   email : play_siriwan@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 20:48:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

สุดยอดเลย

โดย : นารี สุขสบาย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 10:59:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

เมื่อไรจะทราบผลการเเข่งขันคร๊าบบบบบบบบบบบบบ

จาก ผู้อยากรู้ (เสือก)


โดย : เมฟู ปานยิ้ม เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 11:03:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

ปีหน้า(2553)ขอรายการแข่งขันศิลปะแบบเดิมเพิ่มได้ไหมจ้ะ โดยเฉพาะ
การเขียนหุ่นนิ่ง คนเหมือน จะได้ต่อยอดให้กับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ
ที่มหาวิทยาลัย (มันเป็นพื้นฐานการสอบเข้าจริงๆๆๆๆๆ)


โดย : ครูศิลปะ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 17:24:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

พวกเราชาวละครคุณธรรมอยากขอถามว่า
ได้ไปกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่กันแน่
พวกเราชาวละครคุณธรรมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม


โดย : เด็กละคร   email : Pipatsak_suawkiaw@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 20:01:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

พะเดปกเพหดเเดหะภำไดหำด

โดย : ไพดด   email : lfdhhe@kljdf.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09:03:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

ขอทราบชื่อและเบอร์โรศัพท์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพท.นครราชสีมาด้วยค่ะ ที่เป็นนักเรียนที่มีอาชีพปั้นดินเผานะค่ะ

โดย : Pim   email : sumaikami@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11:57:56 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

เบอร์โทรศัพท์ร้านที่ไปจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 59 ที่ อุบลราชธานี

โดย : Pim   email : sumaikami@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:04:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

ผ่านมา 2 ปีแล้วเกียรติบัตรแข่งขัยวิชาการยังไม่ได้เลยติดต่อผ่านผู้ประสานงานแล้วก็ไม่มีผลตอบรับ ซ้ำอีกงานมหกรรมวิชาการที่อุดรฯก็ไม่ได้เกียรติบัตรไม่เข้าใจทำไมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงปัญหาทุกปีไม่ทราบตกหล่นที่ใคร ช่วยบอกที

โดย : ครูจังหวัดบึงกาฬ เมื่อ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 23:52:53 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511