<ขอเชิญร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย>-ขอเชิญร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ขอเชิญร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย-
-

 

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทั่วไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ เปิดรับสมัคร วันที่  1  ธันวาคม  2552 – 17  มกราคม  2553

ระยะเวลาอบรมและอุปสมบท 19 มกราคม – 8  มีนาคม  2553  ระยะเวลา 49 วัน

วันเริ่มอบรม     วันอังคารที่  19  มกราคม   2553                        ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 350 แห่ง

วันบรรพชา       วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2553                          ณ วัด พระธรรมกาย

วันอุปสมบท     วันที่  8 – 13   กุมภาพันธ์  2553                         ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 350 แห่ง

ร่วมจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553                         ณ วัดพระธรรมกาย

รับประกาศนียบัตร-ปิดการอบรม  วันจันทร์ที่  8  มีนาคม  2553                         ณ วัดพระธรรมกาย

เป้าหมาย             ผู้บรรพชาอุปสมบท จากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย   ยอดโดยประมาณ  100,000  คน

โดยคุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้ 

 1. เป็นชายแท้อายุ  20-60  ปี 
 2. จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่  6  ขึ้นไป 
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด 
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร 
 6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

สถานที่อบรมและบรรพชา        วัดพระธรรมกาย  และวัดต่างๆทั่วประเทศประมาณ 350 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
 2. เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 3. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
 4. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

หลักการและเหตุผล

               แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก         

               คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ   การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย  ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา  คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทยให้เข้มแข็ง จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน           

               จากโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัททั่วไทย ตื่นตัวกันทำหน้าที่ชวนผู้มาสมัครบวชได้มากกว่า 13,000 คน และมีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถึง 10,684 คน ทำให้คณะสงฆ์ สาธุชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนแห่งความสำเร็จดังกล่าว เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้อีก และควรขยายไปยังวัดต่างๆ ที่มีความพร้อมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมในทุกชุมชนทั่วแผ่นดินไทย  จึงได้เกิดโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกชุมชนทั่วไทย ให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขเป็นแบบอย่างแก่โลกในอนาคตอันใกล้นี้

วัตถุประสงค์         

 1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 2. เพื่อให้ประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
   
  สมัครออนไลน์ที่ http://1smonk.dkc.in.th/
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511