<อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553>-อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553-
-

คุณพ่อ บำเพ็ญ ณ อุบล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

              

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล (ท้าวดอกหมาก) เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2467 ณ บ้านคุ้มหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  เป็นบุตรของนายปรางและนางพริก ณ อุบล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 รวมอายุ 86 ปี

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สอบบรรจุที่ศาลแพ่งกระทรวงยุติธรรม และเข้าศึกษากฎหมายในสำนักเนติบัณฑิต สอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 15

               ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปี 2537 และศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2548

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล ได้รับเกียรติและเครื่องอิสริยาภารณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบสานเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม  และขนบธรรมเนียม จารีตของอีสาน มีผลงานการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้สังคมเห็นความสำคัญยกย่องให้เป็น “เจ้าโคตร” เมืองอุบล ได้ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดพร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ 

               เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องของประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาวอีสาน เช่น งานบุญผเวช บุญกฐิน บุญบวช บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญสรงน้ำ บุญบั้งไฟ งานแต่งงาน งานสู่ขวัญ งานเกี่ยวกับการตายหรืองานศพ งานแจกข้าวหรือทำบุญกระดูก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บุญเลี้ยงพระ บุญคุ้ม งานเฮือนดี งานเฮือนกรรม เข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญส่วงเฮือ บุญไหลเหล่านี้ เป็นต้น นอกจากยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและจากการสอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น อยู่เสมอทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานอย่างลึกซึ้ง  เมื่อใดที่มีงานเกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีแล้ว นายบำเพ็ญจะเป็นบุคคลแรกที่ชุมชนคิดถึง เพื่อสอบถามความรู้และให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านต่าง ๆ ให้อยู่เนือง ๆ 

               ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายบำเพ็ญจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ดังนี้

 • พ.ศ.2532 ได้รับโล่นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ได้รับพระราชทานโล่และเข็มจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ.2536 ได้รับโล่เกียรติยศผู้อนุรักษ์ผ้าโบราณดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
 • พ.ศ.2543 ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การอนุรักษ์สืบทอดและจรรโลงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2544 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านปรัชญา ศานาและประเพณี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ.2545 ได้รับโล่ "รัตโนบล" จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2547 ได้รับเกียรติบัติในการเป็นอาสาสมัครกิติมศักดิ์ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ.2548 ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีเมืองยศ สาขาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จากจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ.2552 ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดศรีอุบลรัตนาราม (ศรีทอง) ที่ได้ถวายที่ดินจำนวน 25 ไร่ เพื่อสร้างวัดธรรมยุติกนิกาย ยกให้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2552 ได้รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ
 • พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ของหนังสือพิมพ์เนชั่น (Nation) และคมชัดลึก

 

นายคำยืน วงษ์ชาลี ผอ.สวท.จังหวัดยโสธร กรุณานำพวงหรีดไกด์อุบลดอทคอมมอบให้กับเจ้าภาพ

ไกด์อุบลดอทคอม ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยต่อการจากไปของปราชญ์เมืองอุบล... คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ด้วยความเคารพ

[1] [2]


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511