<คณะพยาบาลฯ ม.อุบลฯ สัมนา การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในกระบวนทัศน์ใหม่>-คณะพยาบาลฯ ม.อุบลฯ สัมนา การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในกระบวนทัศน์ใหม่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะพยาบาลฯ ม.อุบลฯ สัมนา การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในกระบวนทัศน์ใหม่-
-

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2553 

เรื่อง “การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในกระบวนทัศน์ใหม่”

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม  2553 

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

1. หลักการและเหตุผล

           การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเป็นกระบวนการสำคัญในพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย  เพราะจะทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความพร้อมมีความมั่นใจในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยเฉพาะการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ซับซ้อนจำเป็นอย่างยิ่งที่การวางแผนการจำหน่ายต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิต บริบทของผู้ป่วย มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการทบทวนงานวิจัยที่จัดพิมพ์โดยหน่วยดูแลต่อเนื่องของรัฐวิคตอเรีย พบว่า การวางแผนจำหน่ายที่ดีส่งผลต่อการลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล และจากการวิจัยของ วิลเลียม (Williams, N., 2003) พบว่าผู้ป่วยหัวใจวายที่ได้รับการวางแผนจำหน่ายที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดการมารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน

                   ประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่ายมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลากหลาย และต้องการระบบ กระบวนการ การมีทีมในการดำเนินการดังการวิจัยของ ศิริพร บุณพูน (2547) พบว่า ระบบการบันทึก การติดต่อสื่อสาร สภาพการทำงาน การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการวางแผนจำหน่าย และจากการศึกษาของปิยฉัตร ศิลปราคม (2546) พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนจำหน่าย ได้แก่  ภาระงานมาก การไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติและผู้ป่วย การดำเนินงานไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีนั้น มีกรณีตัวอย่างจากการพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านของ อัมพรพรรณ ธีรานุตร (2548) ประกอบด้วย การปรับวิธีการทำงานเป็นการดูแลแบบทีม มีการบันทึกส่งต่อข้อมูล สร้างแผนผังการทำงานที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย  เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดเครือข่ายในการดูแลสุขภาพที่บ้าน การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ในกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีพลังใน ระบบสุขภาพ เนื้อหาการประชุมมุ่งการเสนอแนวคิด กระบวนทัศน์ใหม่ แนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ และมีการประชุมเพื่อนำความรู้ฝังลึกจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาระบบการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลต่อไป โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการดูแลต่อเนื่องนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้แนวทางที่กำหนดร่วมกันเป็นจริงได้ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นเครือข่าย  เพื่อการพัฒนาการวางแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

 

2.  วัตถุประสงค์

                   2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่อง

                   2.2  เพื่อเสนอแนวคิด  กระบวนทัศน์การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

                   2.3  เพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

 

3.  การดำเนินการ

                   3.1  ขออนุมัติโครงการ

                   3.2  ขอรับรองหลักสูตรและขอพิจารณาหน่วยคะแนนจากโครงการศึกษาต่อเนื่องและรับรอง

                           หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล (CNEU)

                   3.3  ประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                           และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์

                   3.4  ดำเนินการอบรม

 

4.  วิทยากร 

                   4.1  รศ.ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ          อุปนายกสภาการพยาบาล

                   4.2  รศ.ดร. อัมพรพรรณ  ธีรานุตร            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   4.3  ผศ.ดร. จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   4.4  นายแพทย์ธีรพล  เจนวิทยา               ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

                   4.5  ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร                              คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                   4.6  อาจารย์จรูญศรี  มีหนองหว้า               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

                   4.7  ตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลจำปาสัก สปป. ลาว

                   4.8  คุณประยูรศรี  สายพิมพ์                       เจ้าหน้าที่บริหารงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

                   4.9  คุณชลิยา  วามะลุน                                      รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

                   4.10  คุณอรวรรณ  รัตนวิจักข์                     หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

                   4.11  คุณนรรถฏิยา  พลขาว                         สถานีอนามัยหนอคูน้อย  จังหวัดยโสธร

                   4.12  คุณวราทิพย์  แก่นการ                        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                   4.13  อาจารย์จารุวรรณ  ชุปวา                     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5.  ระยะเวลาการดำเนินการ           

                   2  วัน   (ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม  2553 )    

 

6.  วิธีการฝึกอบรม 

                   การบรรยาย   การประชุมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม

 

7. สถานที่      

                   ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

8.  จำนวนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ขอรับรอง

                   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ  โครงการศึกษาต่อเนื่องและรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 

9. ผู้เข้าประชุม

               9.1  พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน อาจารย์พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยสนับสนุน วิชาการด้านสุขภาพ

                   9.2  บุคลากรด้านสุขภาพ  เภสัชกร นักโภชนากร นักสังคมสงเคราะห์ 

                   9.3  บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ

                       จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ      300     คน

 

10. ค่าลงทะเบียน    

                   อัตรา  1,500  บาท/คน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ชำระภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 

                   วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

                         วิธีที่  1

1.        โอนเงินเข้าบัญชีโครงการบริการวิชาการ ธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เลขที่บัญชี 869-213530-8

2.       ส่งสำเนาใบแจ้งการโอนเงินทางโทรสารที่หมายเลข 045-353914

3.       ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ ณ จุดรับลงทะเบียน

                         วิธีที่  2      โดยทางธนาณัติ  สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  00093  ในนาม นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา  หรือ นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน์

                                            ส่งธนาณัติที่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

                                                                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต. เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ 

                                                                     จ. อุบลราชธานี  34190 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 

                   11.1  เกิดเครือข่ายในการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่าย

                   11.2  ได้แนวทางการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่อง

                   11.3  ได้รับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

                   11.4  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีการปรับแนวคิด วิธีการ การวางแผนการจำหน่ายที่สอดรับกับบริบท

                           และวิถีชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว

 

****หากมีข้อสงสัยโปรดโทรศัพท์สอบถามไปยังหมายเลข 0-4535-3914


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511