<สสจ.อบ. จัดงานมหกรรม “รวมพลคนกินนมแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ>-สสจ.อบ. จัดงานมหกรรม “รวมพลคนกินนมแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สสจ.อบ. จัดงานมหกรรม “รวมพลคนกินนมแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมหกรรม “รวมพลคนกินนมแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็น “พระแม่ของปวงชนชาวไทย” น้ำพระทัยอันงดงามที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือปวงชนชาวไทย เปรียบเสมือน “น้ำนมแม่” ที่ได้หล่อเลี้ยงให้ลูกเติบใหญ่ มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

               นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นับว่าเป็นพื้นฐานแต่แรกเกิดในการดำเนินวิถีชีวิตพอเพียง ทั้งในแง่ความประหยัดและคุณประโยชน์มหาศาลที่ลูกจะได้รับจากแม่ ดังนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก    (WHO) ร่วมกับองค์การพันธมิตรนมแม่โลก 120 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นมแม่แห่งโลก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะสุขภาพของเด็กไทยที่มีผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ ถึง 2 -11 จุด แต่จากการศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โดยองค์การ UNICEF พ.ศ. 2548  พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 5.4 และในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2552 มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.22 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

               ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีโดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์วิชาการในจังหวัดอุบลราชธานี    จึงร่วมกันจัดงานมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ “12 สิงหา วันแม่ เราจะดูแลอะไร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6  เดือน และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนลุกอายุ 2 ปี หรือมากกว่าช่วงอายุนี้ ตลอดจนเพื่อปกป้อง ส่งเสริม เฝ้าระวังและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับครัวเรือนด้วย นอกจากนี้ยังมีการสร้างแกนนำ ชมรม และแม่อาสา ให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งกันและกันในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

               กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ฟู้ดแอนด์แฟชั่น ชั้น  G ภายในงานมีการประกวดสุดยอดคุณแม่และจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ภายใต้คำขวัญ “นมแม่ คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” การแสดงชุดหนูน้อยนมแม่จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่คุณแม่และผู้สนใจที่เข้าร่วมชมงาน

               จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมชมงานในวันเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 262692-700 ในวันและเวลาราชการ


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511