<ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เอกสารใบลาน>-ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เอกสารใบลาน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เอกสารใบลาน-
-

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปี
งบประมาณ2550
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: เอกสารใบลาน”

หัวหน้าโครงการ: นางสาวขนิษฐาทุมมากรณ์

หลักการและเหตุผล

          ใบลานเป็นวัสดุธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการบันทึกข้อความหรือเขียนตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่มนุษย์จะรู้จักวิธีทำกระดาษเอกสารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาตำราสมุนไพรเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตประเพณีและพิธีกรรมต่างๆวรรณคดีคติธรรมพื้นบ้านเป็นต้นเอกสารเหล่านี้จะพบได้โดยทั่วไปในภาคอีสานเนื้อหาในหนังสือใบลานสามารถสะท้อนความคิดเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถใช้ศึกษาและค้นคว้าได้ทั้งระดับพื้นฐานและการวิเคราะห์เจาะลึก

          ในปีงบประมาณ2543-2544 งานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกสำรวจหนังสือใบลานตามวัดต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าหนังสือใบลานที่มีอยู่ในวัดนั้นอยู่ในสภาพที่เก่าชำรุดมีความชื้นสูงเนื่องจากขาดการดูแลรักษาและการจัดเก็บที่ไม่ดีพอทำให้เอกสารใบลานถูกทำลายและเสียหายไปอย่างมากจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้มีการอนุรักษ์โดยจัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธีด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

          ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้นงานข้อมูลท้องถิ่นจึงคิดจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกสารใบลานขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษาหนังสือใบลานซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
    2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาหนังสือใบลาน
    3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
    4. เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานข้อมูลท้องถิ่นสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มเป้ามาย: พระภิกษุสามเณรประชาชนบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปจากวัดและหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน50 คน

กำหนดการ: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่24-25 พฤษภาคมพ.ศ. 2550 ณ อาคารข้อมูลท้องถิ่นสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 รายละเอียด

 

 

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน:
เอกสารใบลาน
วันที่
24 – 25 พฤษภาคม2550
ณอาคารข้อมูลท้องถิ่นสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------------------------------

วันที่24 พฤษภาคม2550

08.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดโดยผศ.บรรชาบุดดาดี  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ“เอกสารใบลาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน” โดยอ.ชญานนท์แสงศรีจันทร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. การบรรยาย“การอนุรักษ์วัสดุตัวเขียนประเภทใบลาน” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การทำความสะอาดใบลานแบบแห้ง และแบบเปียก” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์และคณะ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการซ่อมใบลาน” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์และคณะ

วันที่25 พฤษภาคม2550

09.00 – 10.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการซ่อมใบลาน” (ต่อ)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการซ่อมใบลาน” (ต่อ)

11.30-12.00 น. การบรรยาย“การป้องกันภัยพิบัติและการบำรุงรักษาใบลาน” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“วัสดุห่อหุ้มใบลาน” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์และคณะ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. การบรรยาย“เทคโนโลยีการจัดเก็บสารสนเทศและการแปลงผันข้อมูลในใบลานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล” โดยคุณวันทนากิติศรีวรพันธุ์

15.30 – 16.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร

16.00 น. ปิดงาน

***************************************

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511