<เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 อุบลฯ>-เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 อุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 อุบลฯ-
-

               สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะทำพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 อุบลราชธานีในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมี น.พ.วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ณ  โรงแรมลายทอง  จ.อุบลราชธานี 

               ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าว จะทำหน้าที่ให้บริการประชาชน ในการออกใบอนุญาต การให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียน ของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า  ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มหาสารคาม

 

ข้อมูลพื้นฐาน ของ สกพ.เขต

               พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแลและการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มบทบาทแก่ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการกำกับกิจการพลังงานและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคา  ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               ในการประชุม ครั้งที่ 18/2552 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติอนุมัติให้จัดตั้งสกพ. ประจำเขตในภูมิภาคต่างๆ แบ่งออกเป็น 13 เขต เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

   1. สกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)             
   2. สกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)
   3. สกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)            
   4. สกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
   5. สกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)          
   6. สกพ. ประจำเขต 6 (นครราชสีมา)
   7. สกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี)                 
   8. สกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี)
   9. สกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)            
   10. สกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)
   11. สกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)       
   12. สกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)
   13. สกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)

               เนื่องจากลักษณะของภารกิจที่ สกพ. ประจำเขตต้องปฏิบัติทั้งหมด เป็นงานการให้บริการกับผู้ใช้พลังงาน  ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของ สกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ สกพ. ประจำเขต และการจัดตั้ง คพข. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายประชาสังคม ผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ สกพ. ประจำเขต รวมทั้งชุมชนโดยรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ได้รับทราบการเปิดให้บริการและภารกิจของ สกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถใช้บริการจาก สกพ. ประจำเขต
ได้อย่างทั่วถึง

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511