Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ

คณะกรรมการตัดสิน

 1. นายนพรัตน์ กอกหวาน
 2. ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง
 3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชาย สิกขา
 4. นายจุฑา ขำเปรมศรี
 5. นายสุเทพ ทองไทย
 6. นายปัญญาแพงเหล่า

ผลการตัดสิน
การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานแห่เทียนพรรษา
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549


ประเภทวิถีวัฒนธรรมชุมชน บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ ผูกวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจเทิดไท้องค์ภูมิพล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายไมตรี ตังคโลบล ชื่อภาพ บรรจงแต่ง
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  • นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ ชื่อภาพ สามัคคีคือพลัง
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ ร่วมมือร่วมใจประสบผลสำเร็จ
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ เณรน้อย
  • นางทัศนาวลัย ไชยสังวล ชื่อภาพ บรรยากาส
  • นายศราวุธ ธรรมสัตย์ ชื่อภาพ แต่งองค์
  • นายสนั่น อรุณแดง ชื่อภาพ คนละไม้คนละมือ
  • นายธานินทร์ จึงสุวดี ชื่อภาพ แสงแห่งศรัทธา
  • น.ส.ปิยะนุช ประกอบกิจวิริยะ ชื่อภาพ -
  • นายประกิต เอื้อชม ชื่อภาพ -


ประเภทต้นเทียนพรรษา บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ขอเทิดทูนและจงรักภักดีพ่อหลวง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมชาติ เบญจถาวรอนันต์ ชื่อภาพ ศรัทธา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสัญญา ปัญญาธิโป ชื่อภาพ แม่พิมพ์ต้นแบบเทียนอุบล
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายปฐม ระวีฉาย ชื่อภาพ นมัสการ
  • นายสายยันต์ พรไพบูลย์ ชื่อภาพ ตระการตา
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ ประเภทเทียนติดพิมพ์
  • น.ส.นิตยา ศรีพรรณา ชื่อภาพ มองต่างมุม
  • นายบุญมี ถนอมสุขสันต์ ชื่อภาพ ต้นเทียนมือเอกของอุบล
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ ติดพิมพ์
  • นายชาญวิทย์ สายแวว ชื่อภาพ ต้นเทียนวัดสุปัฏ
  • นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ ชื่อภาพ ต้นเทียนแห่งธรรม
  • นายวิรัตน์ไชย วันสามงาม ชื่อภาพ อลังการมรดกแผ่นดิน
  • น.ส.วลัยลักษณ์ สังขะทา ชื่อภาพ พลังศิลป์


ประเภทขบวนแห่เทียนพรรษา บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อนุสรา พวงบุตร ชื่อภาพ ฟ้อนงาม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ขอเทิดไท้องค์ราชัน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอนันตชัย แซ่หลี ชื่อภาพ มาช่วยกันในงานแห่เทียนพรรษา
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • คุณหนูนิ่ม ขันคำ ชื่อภาพ -
  • นายปฐม ระวีฉาย ชื่อภาพ เยื้องย่าง-กรีดกราย
  • นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ เทิดไท้ 60 พรรษา
  • นายนิวัฒน์ คำทวี ชื่อภาพ ตระการตา
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ ฟ้อน
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
  • นางสาวสุจิตรา เหลืองรุ่งโรจน์ ชื่อภาพ เทิดไท้ราชัน
  • นางสาววลัยลักษณ์ สังขะทา ชื่อภาพ อ่อนช้อย
  • นางสาวสุรีย์พร สิงสุวดี ชื่อภาพ เซิ้งแม่มูลเทอดทูลองค์ราชันย์


ประเภทวิถีวัฒนธรรมชุมชน นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทิพวรรณ เหลากลม ชื่อภาพ ร่วมใจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายกิตติพงศ์ บุญรินทร์ ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อรพรรณ แสงยงค์ ชื่อภาพ ร่วมใจมาชมต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัลพร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายศักดา ไชยสงคราม ชื่อภาพ มีความพยายามทำงาน
  • น.ส.อรนุช ศรีจันดา ชื่อภาพ ละเอียดอ่อน
  • น.ส.สุนันทา ผาสมวงศ์ ชื่อภาพ สบาย..สบาย
  • น.ส.สุนันทา บูรภา ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจ
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ สร้างสรรค์เทิดทูนองค์ราชัน
  • น.ส.นันทวัน บุญเรือง ชื่อภาพ ด้วยแรงด้วยใจ
  • นายสุริยันต์ มาลาคำ ชื่อภาพ ตกแต่ง
  • นายชาคริต ศรีดาโคตร ชื่อภาพ Emotion Art
  • น.ส.ภัศรา โกศา ชื่อภาพ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
  • นายนันตรวุฒิ ชาภูธร ชื่อภาพ สลักเทียนไทย


ประเภทต้นเทียนพรรษา นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ ชื่อภาพ ในสายฝน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทาลินทร์ หมื่นคำยอง ชื่อภาพ เทิดไท้องค์ภูมิพล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ผณิลดา อุ่นจันทร์ ชื่อภาพ รุ่งสาง
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • น.ส.รดี สินพิเชธกร ชื่อภาพ แสงแรกแห่งวัน
  • น.ส.อรพรรณ แสวงวงศ์ ชื่อภาพ เทวดาทั้งสามรูป
  • นายอภิชาติ สายพันธ์ ชื่อภาพ 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ ใต้พระบารมี
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวศ ชื่อภาพ เทียนพรรษา
  • น.ส.ศิโรรัตน์ จังศิริมงคลชัย ชื่อภาพ ใสสดสว่าง
  • ด.ช.วีระชัย เหล่าจำปา ชื่อภาพ พุทธประวัติ
  • น.ส.พันธ์ทิพ เอโสมล ชื่อภาพ พระกับเทียนพรรษา
  • นายรักษิต เหลืองรุ่งโรจน์ ชื่อภาพ งามสง่า


ประเภทขบวนแห่เทียนพรรษา นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสุริยันตร์ มาลาคำ ชื่อภาพ ขบวนแห่เทียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายศักดา ไชยสงคราม ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อรนุช ยืนสุข ชื่อภาพ สวยงาม
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายอภิชาติ สายพันธ์ ชื่อภาพ เทียนพระราชทาน
  • น.ส.อรพรรณ แสงยงค์ ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ เบิกบานวันเข้าพรรษา
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวช ชื่อภาพ ขบวนแห่
  • น.ส.ศิโรรัตน์ จังศิริมงคลชัย ชื่อภาพ เจิดจ้างามล้ำ
  • นายนันตรวุติ ชาภูธร ชื่อภาพ เมืองเทียน
  • นายวัชรพงศ์ ทองสุข ชื่อภาพ บุญบ้านเฮา
  • นายธงสินธุ์ อวยหมื่นไวย ชื่อภาพ สุขใจ
  • น.ส.นาตยา โสรินทร์ ชื่อภาพ เด่นเป็นสง่า
  • นายทศ ถิ่นขาม ชื่อภาพ อ่อนช้อย


ประเภทดิจิตอลสร้างสรรค์

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายทวีสิทธิ์ วีระวัณชัย ชื่อภาพ งานตระการเทียนพรรษาเชิดชัน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทาลินทร์ หมื่นคำยอง ชื่อภาพ ร่วมใจถวายพ่อหลวง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.วลัยลักษณ์ สังปาทา ชื่อภาพ แต่งแต้มงานศิลป์
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • น.ส.ทิวารัตน์ จึงตระกูล ชื่อภาพ งานตระการตาเทียนพรรษาฉลองครองราช 60 ปี
  • นายอนุสรณ์ บังเกิด ชื่อภาพ พระบารมีแผ่ไพศาลอลังการเทียนพรรษาประชาราษฎร์ฯ
  • นายจักรกริน บุญปก ชื่อภาพ 60 ปี พระบารมีผีไพศาลงามตระการ
  • นายธนกร สุบุญ ชื่อภาพ -
  • นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ 60 ปีพระบารมีแผ่ไพศาล
  • นายสมชาติ เบญจถาวรอนันต์ ชื่อภาพ 60 ปีพระบารมีแผ่ไพศาล
  • รศ.สุวัฒน์ จิตตีปราณีชัย ชื่อภาพ เทียนแห่งศรัทธาแด่พ่อหลวงครองราชย์ 60 ปี
  • น.ส.อรสา บุญยอด ชื่อภาพ เข้าพรรษา
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวช ชื่อภาพ เข้าพรรษา ณ อุบล
  • นายจิตรกร แก้วบัวขาว ชื่อภาพ วิจิตรศิลป์ถิ่นอุบล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700