<ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ>-ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ-
-

คณะกรรมการตัดสิน

 1. นายนพรัตน์ กอกหวาน
 2. ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง
 3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชาย สิกขา
 4. นายจุฑา ขำเปรมศรี
 5. นายสุเทพ ทองไทย
 6. นายปัญญาแพงเหล่า

ผลการตัดสิน
การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานแห่เทียนพรรษา
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549


ประเภทวิถีวัฒนธรรมชุมชน บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ ผูกวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจเทิดไท้องค์ภูมิพล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายไมตรี ตังคโลบล ชื่อภาพ บรรจงแต่ง
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  • นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์ ชื่อภาพ สามัคคีคือพลัง
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ ร่วมมือร่วมใจประสบผลสำเร็จ
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ เณรน้อย
  • นางทัศนาวลัย ไชยสังวล ชื่อภาพ บรรยากาส
  • นายศราวุธ ธรรมสัตย์ ชื่อภาพ แต่งองค์
  • นายสนั่น อรุณแดง ชื่อภาพ คนละไม้คนละมือ
  • นายธานินทร์ จึงสุวดี ชื่อภาพ แสงแห่งศรัทธา
  • น.ส.ปิยะนุช ประกอบกิจวิริยะ ชื่อภาพ -
  • นายประกิต เอื้อชม ชื่อภาพ -


ประเภทต้นเทียนพรรษา บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ขอเทิดทูนและจงรักภักดีพ่อหลวง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมชาติ เบญจถาวรอนันต์ ชื่อภาพ ศรัทธา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสัญญา ปัญญาธิโป ชื่อภาพ แม่พิมพ์ต้นแบบเทียนอุบล
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายปฐม ระวีฉาย ชื่อภาพ นมัสการ
  • นายสายยันต์ พรไพบูลย์ ชื่อภาพ ตระการตา
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ ประเภทเทียนติดพิมพ์
  • น.ส.นิตยา ศรีพรรณา ชื่อภาพ มองต่างมุม
  • นายบุญมี ถนอมสุขสันต์ ชื่อภาพ ต้นเทียนมือเอกของอุบล
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ ติดพิมพ์
  • นายชาญวิทย์ สายแวว ชื่อภาพ ต้นเทียนวัดสุปัฏ
  • นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ ชื่อภาพ ต้นเทียนแห่งธรรม
  • นายวิรัตน์ไชย วันสามงาม ชื่อภาพ อลังการมรดกแผ่นดิน
  • น.ส.วลัยลักษณ์ สังขะทา ชื่อภาพ พลังศิลป์


ประเภทขบวนแห่เทียนพรรษา บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อนุสรา พวงบุตร ชื่อภาพ ฟ้อนงาม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์ ชื่อภาพ ขอเทิดไท้องค์ราชัน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอนันตชัย แซ่หลี ชื่อภาพ มาช่วยกันในงานแห่เทียนพรรษา
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • คุณหนูนิ่ม ขันคำ ชื่อภาพ -
  • นายปฐม ระวีฉาย ชื่อภาพ เยื้องย่าง-กรีดกราย
  • นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ เทิดไท้ 60 พรรษา
  • นายนิวัฒน์ คำทวี ชื่อภาพ ตระการตา
  • นายไพบูลย์ พัฒนะศิษอุบล ชื่อภาพ ฟ้อน
  • นายสัญชาติ แซ่วื้อ ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
  • นางสาวสุจิตรา เหลืองรุ่งโรจน์ ชื่อภาพ เทิดไท้ราชัน
  • นางสาววลัยลักษณ์ สังขะทา ชื่อภาพ อ่อนช้อย
  • นางสาวสุรีย์พร สิงสุวดี ชื่อภาพ เซิ้งแม่มูลเทอดทูลองค์ราชันย์


ประเภทวิถีวัฒนธรรมชุมชน นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทิพวรรณ เหลากลม ชื่อภาพ ร่วมใจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายกิตติพงศ์ บุญรินทร์ ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อรพรรณ แสงยงค์ ชื่อภาพ ร่วมใจมาชมต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัลพร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายศักดา ไชยสงคราม ชื่อภาพ มีความพยายามทำงาน
  • น.ส.อรนุช ศรีจันดา ชื่อภาพ ละเอียดอ่อน
  • น.ส.สุนันทา ผาสมวงศ์ ชื่อภาพ สบาย..สบาย
  • น.ส.สุนันทา บูรภา ชื่อภาพ ร่วมแรงร่วมใจ
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ สร้างสรรค์เทิดทูนองค์ราชัน
  • น.ส.นันทวัน บุญเรือง ชื่อภาพ ด้วยแรงด้วยใจ
  • นายสุริยันต์ มาลาคำ ชื่อภาพ ตกแต่ง
  • นายชาคริต ศรีดาโคตร ชื่อภาพ Emotion Art
  • น.ส.ภัศรา โกศา ชื่อภาพ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
  • นายนันตรวุฒิ ชาภูธร ชื่อภาพ สลักเทียนไทย


ประเภทต้นเทียนพรรษา นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ ชื่อภาพ ในสายฝน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทาลินทร์ หมื่นคำยอง ชื่อภาพ เทิดไท้องค์ภูมิพล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ผณิลดา อุ่นจันทร์ ชื่อภาพ รุ่งสาง
 • รางวัลชมเชย 9 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • น.ส.รดี สินพิเชธกร ชื่อภาพ แสงแรกแห่งวัน
  • น.ส.อรพรรณ แสวงวงศ์ ชื่อภาพ เทวดาทั้งสามรูป
  • นายอภิชาติ สายพันธ์ ชื่อภาพ 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ ใต้พระบารมี
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวศ ชื่อภาพ เทียนพรรษา
  • น.ส.ศิโรรัตน์ จังศิริมงคลชัย ชื่อภาพ ใสสดสว่าง
  • ด.ช.วีระชัย เหล่าจำปา ชื่อภาพ พุทธประวัติ
  • น.ส.พันธ์ทิพ เอโสมล ชื่อภาพ พระกับเทียนพรรษา
  • นายรักษิต เหลืองรุ่งโรจน์ ชื่อภาพ งามสง่า


ประเภทขบวนแห่เทียนพรรษา นักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสุริยันตร์ มาลาคำ ชื่อภาพ ขบวนแห่เทียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายศักดา ไชยสงคราม ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.อรนุช ยืนสุข ชื่อภาพ สวยงาม
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • นายอภิชาติ สายพันธ์ ชื่อภาพ เทียนพระราชทาน
  • น.ส.อรพรรณ แสงยงค์ ชื่อภาพ งานแห่เทียนพรรษา 2549
  • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ เบิกบานวันเข้าพรรษา
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวช ชื่อภาพ ขบวนแห่
  • น.ส.ศิโรรัตน์ จังศิริมงคลชัย ชื่อภาพ เจิดจ้างามล้ำ
  • นายนันตรวุติ ชาภูธร ชื่อภาพ เมืองเทียน
  • นายวัชรพงศ์ ทองสุข ชื่อภาพ บุญบ้านเฮา
  • นายธงสินธุ์ อวยหมื่นไวย ชื่อภาพ สุขใจ
  • น.ส.นาตยา โสรินทร์ ชื่อภาพ เด่นเป็นสง่า
  • นายทศ ถิ่นขาม ชื่อภาพ อ่อนช้อย


ประเภทดิจิตอลสร้างสรรค์

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายทวีสิทธิ์ วีระวัณชัย ชื่อภาพ งานตระการเทียนพรรษาเชิดชัน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ทาลินทร์ หมื่นคำยอง ชื่อภาพ ร่วมใจถวายพ่อหลวง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.วลัยลักษณ์ สังปาทา ชื่อภาพ แต่งแต้มงานศิลป์
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร
  • น.ส.ทิวารัตน์ จึงตระกูล ชื่อภาพ งานตระการตาเทียนพรรษาฉลองครองราช 60 ปี
  • นายอนุสรณ์ บังเกิด ชื่อภาพ พระบารมีแผ่ไพศาลอลังการเทียนพรรษาประชาราษฎร์ฯ
  • นายจักรกริน บุญปก ชื่อภาพ 60 ปี พระบารมีผีไพศาลงามตระการ
  • นายธนกร สุบุญ ชื่อภาพ -
  • นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ 60 ปีพระบารมีแผ่ไพศาล
  • นายสมชาติ เบญจถาวรอนันต์ ชื่อภาพ 60 ปีพระบารมีแผ่ไพศาล
  • รศ.สุวัฒน์ จิตตีปราณีชัย ชื่อภาพ เทียนแห่งศรัทธาแด่พ่อหลวงครองราชย์ 60 ปี
  • น.ส.อรสา บุญยอด ชื่อภาพ เข้าพรรษา
  • น.ส.สุพิศ อาทิเวช ชื่อภาพ เข้าพรรษา ณ อุบล
  • นายจิตรกร แก้วบัวขาว ชื่อภาพ วิจิตรศิลป์ถิ่นอุบล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511