<เชิญร่วมงาน 200 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์ 11-14 เมย.57>-เชิญร่วมงาน 200 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์ 11-14 เมย.57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมงาน 200 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีมหาสงกรานต์ 11-14 เมย.57-
-

               การตั้งเมืองเขมราฐ ปรากฏเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าในปี พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านโคกกงพะเนียง ขึ้นเป็นเมืองเขมราฐธานีขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2357 พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อุปฮาด (ก่ำ) เป็นพระเจ้าเทพวงศา ตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมืองเขมราฐมีความสำคัญ และขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครตลอดมา

               ถึง พ.ศ. 2371 เมื่อเสร็จสิ้นสงครามปราบกบฏเจ้าอนุแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เมืองโขงเจียม ซึ่งเคยขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองจำปาสักมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ เป็นผลให้เมืองเขมราฐมีบทบาทมากขึ้น เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองคำเขื่อนแก้วในปี พ.ศ.2388 เมืองอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2401 ก็โปรดเกล้าให้ขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ เช่นกัน

               ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคครั้งใหญ่ เพื่อให้บังเกิดผลตามที่กำหนดใน “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ” มณฑลอีสานถูกแบ่งออกเป็น 8 บริเวณ สำหรับบริเวณอุบลราชธานี มีอยู่ 3 เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี เมืองเขมราฐ และเมืองยโสธร แต่ละเมืองมีพื้นที่ขึ้นตรงหลายอำเภอดังที่ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2445 เมืองเขมราฐ มีพระเขมรัฐเดชธนีรักษ์ (คำบุ) เป็นผู้ว่าราชการเมือง และมีอำนาจอยู่ในปกครอง 6 อำเภอ คืออำเภออุทัยเขมราฐ อำเภอประจิมเขมราฐ อำเภออำนาจเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอโขงเจียม และอำเภอวารินชำราบ อันแสดงให้เห็นว่าเมืองเขมราฐ ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาก

               ต่อมาใน พ.ศ. 2452 ได้มีการปรับปรุงการปกครองภายในบริเวณเมืองอุบลราชธานีอีก ครั้งหนึ่ง เมืองเขมราฐถูกลดฐานะเป็นอำเภอ และรวมอำเภออุทัยเขมราฐ และอำเภอประจิมเขมราฐ เข้าด้วยกันเป็นอำเภออุทัยเขมราฐ ขึ้นกับเมืองยโสธร แต่ก็ยังเป็นบริเวณอุบลราชธานีอยู่เหมือนเดิม ในราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการแยกมณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี กับมณฑลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2455 และมีการปรับปรุงให้เหมาะสม เมืองยโสธรถูกยกเลิกไป เมืองอุทัยเขมราฐ ก็มีฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน.

               ในโอกาสอันใกล้นี้ เมืองเขมราษฏร์ธานี จะครบ 200 ปี ในปี 2557 ชาวเขมราฐพร้อมใจกันจัดงาน "ฉลองครบรอบ 200 ปี เขมราษฎร์ธานี" ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2557 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2557 - พิธีบวงสรวง/สมโภชน์เมืองเขมราษฎร์ธานี
วันที่ 12 เมษายน 2557 - ตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป
- ร่วมรณรงค์อาหารปลอดภัย ไม่กินปลาดิบ
- ชมการประกวดเทพีสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2557 - ตักบาตรย้อนยุคที่ถนนคนเดิน
- ชมพิธีเปิดงาน และขบวนแห่บุปชาติจากทุกตำบล
- ชมงานแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองเขมราฎร์ธานี
วันที่ 14 เมษายน 2557 - ชมการประกวดรำตังหวาย
- ชมงานแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองเขมราฎร์ธานี
- ร่วมรำวงย้อนยุคที่มีคำรำมากที่สุดในโลก

               นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2557

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511