<ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศ คอนพะเพ็ง-ฮอยอัน-เว้ 5 วัน 4 คืน (12-16 ต.ค.)>-ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศ คอนพะเพ็ง-ฮอยอัน-เว้ 5 วัน 4 คืน (12-16 ต.ค.)-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศ คอนพะเพ็ง-ฮอยอัน-เว้ 5 วัน 4 คืน (12-16 ต.ค.)-
-

วันแรกของการเดินทาง อุบลฯ – ปากเซ – คอนพะเพ็ง

07 .00 น . รถตู้/รถบัสปรับอากาศรับที่สถานีรถไฟ หรือสนามบินอุบลฯ เดินทางจากอุบลราชธานี ไปยัง ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้าม โขงแห่งใหม่ สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในเมืองปากเซ (1)

13.00 น. นำคณะเดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน “ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ”

16.00 น. เดินทางกลับเมืองปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) เข้าเช็คอินที่พักในเมืองปากเซ

วันที่สองของการเดินทาง  ปากเซ- เมืองฮอยอัน – เว้ ( เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (3)

08.00 น. อำลาเมืองปากเซ นำคณะมุ่งหน้าสู่แขวงสวันเขต ระหว่างทางผ่าน เมืองคง แหล่งผลิตเหล้าขาวรสดีที่สุดของเมืองลาว , แขวงสาละวัน,บ้านนาปรง (หมู่บ้านนี้ไก่ย่างอร่อย) ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเซโน เมืองฐานทัพประชาชนลาว เมืองวีระบุรี ที่ตั้งของเหมืองทองคำ และเมืองเซโปน มุ่งหน้าสู่ด่าน LAO BAO (ลาว - เวียดนาม)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4)

13.00 น. ออกเดินทางผ่านแขวงกวางตริ เ พื่อมุ่งหน้าสู่นครเว้

17.00 น. ถึงเมืองเว้ เช็คอินเข้าที่พัก

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่เมืองเว้ (5)

20.30 น. จากนั้น ลงเรือจักรพรรดิฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงโดยสาวชาวเว้ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิในอดีต

22.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง  เมืองเว้ – ฮอยอัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

08.30 น. นำท่านล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของสองฟากฝั่ง ชมเจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บน ฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเก่าแก่และสวยงาม สร้างตามแบบพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองดานัง ระหว่างทางผ่านเส้นทางที่เรียกว่า เส้นทางไหวาน หรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เนื่องจากเป็นยอดเขาที่อากาศเย็นและมีเมฆหมอกปกคลุม อากาศเย็นสบาย , แวะชมวิวที่หาดลังโค และ ชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวไปตลอดเส้นทาง (ผ่านอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย เจาะทะลุภูเขาไหวาน 6.3 กม.)

16.00 น. ถึงหมู่บ้านหินอ่อน ซึ่งมีการนำหินอ่อนมาแกะสลักเป็นสินค้าที่ระลึกหลายประเภท ให้ท่านเลือกชมตามอัธยาศัย

18.00 น. ถึงเมืองฮอยอัน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมเมืองฮอยอันยามราตรี

วันที่สี่ของการเดินทาง  เมืองฮอยอัน – เว้ ( เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

08.00 น. ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมย่านการค้าของชาวจีน สะพานญี่ปุ่น โรงงานผลิตงานฝีมือ บ้านโบราณ เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม (โดยเฉพาะโคมไฟหลากสี เอกลักษณ์ของเมืองฮอยอัน )

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) ใ นเมืองฮอยอัน

13.00 น. หลังอาหารกลางวัน นำท่านเพลิดเพลินกับเดินทางกลับสู่เมืองเว้

14.00 น. เดินทางกลับถึงเว้ ช้อปปิ้งตลาดดองบา เลือกซื้อหาของใช้และของฝากได้ทุกชนิด หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า ,อาหารแห้ง ฯลฯ กาแฟ เซรามิค ฯลฯ

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในเมืองเว้ (11) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก

วันที่ห้าของการเดินทาง  สะหวันนะเขต – มุกดาหาร

07.00 น. บริการอาหารเช้า (12) ที่ที่พัก

08.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao

11.00 น. ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ด่าน (13) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวันเขต

15.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร

17.00 น. ถึงมุกดาหาร กลับอุบลราชธานี

19.00 น. ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

(ผู้ใหญ่พักห้องคู่) ท่านละ 10,500 บาท

อัตรานี้รวม ค่ารถตลอดเส้นทาง/ค่าที่พัก/ค่าอาหารตามรายการ/ค่าไกด์ดูแล/ค่าเข้าชม/ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว-เวียดนาม/ค่าบริการน้ำ+ผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซักรีด โทรศัพท์

หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง – พาสปอร์ตอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.GuideUbon.com
โทร.0-4525-4700, 0-1266-0811

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511