<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

               เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์โรงเรียนนารีนุกูล นางจินตนา โกมลวิชญ์ นายกนารีนุกูลสมาคม นายวิโรจน์ ดวงมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล นางศิริรัตน์ เผือกโพทอง ประชาสัมพันธ์นารีนุกูลสมาคม ร่วมกันแถลงข่าวการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

               นายวิโรจน์ ดวงมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลสมาคมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากที่โรงเรียนนารีนุกูลได้มีอายุครบรอบ 108 ปี ทางโรงเรียนนารีนุกูล และ นารีนุกูลสมาคมจึงได้มีการกำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรในโอกาสที่โรงเรียน มีอายุครบ 108 ปี จากการจัดงานครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มองเห็นว่าการทำบุญของโรงเรียนนารีนั้นได้ทำเป็นเป็นประจำอยู่แล้วในฐานะชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสต่างๆมากมาย แต่ โรงเรียนนารีนุกูลเองยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพเลย จึงมีแนวความคิดร่วมกันจัดภาพป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าโรงเรียนนารีนุกูลเพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนนารีนุกูล อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน และด้าน ICT เป็นต้น

               ทั้งนี้นางจินตนา โกมลวิชญ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนับว่ายิ่งใหญ่ระดับโลก เนื่องจากศิทษ์เก่าโรงเรียนนารีนุกูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมาก รวมทั้งในต่างประเทศ บรรยากาศภายในงานทางคณะจัดงานได้พยายามจะให้เป็นกันเอง และให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในงานโดยการทำอาหาร มาร่วมด้วยกันในงานประเภทข้าวหม้อ แกงหม้อ อีกด้วย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511