guideubon

 

มมร.วิทยาเขตอีสาน รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนอุบล-2559-มมร-แสนสุข-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-มจร-แสนสุข.jpg