guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2559 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดกลาง.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดกลาง

ได้รับถ้วยรางวัล ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พร้อมเงินสด 100,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-เขมราฐ.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเขมราฐ

ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 80,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-มจร-อุบล.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-เขื่องใน.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเขื่องใน

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท