guideubon

 

หลักเกณฑ์และคณะกรรมการตัดสินประกวดต้นเทียน งานแห่เทียนอุบล 2560

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนอุบล-01.jpg

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ อบลราชธานี ประจำปี 2560 หลายท่านอาจสงสัยว่า กรรมการมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร และมีท่านใดบ้างเป็นกรรมการตัดสินต้นเทียน ไกด์อุบลสอบถามมาแล้ว มีดังนี้ครับ

ไกด์อุบล : มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ถึงเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดต้นเทียนพรรษา ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ สรุปย่อๆ ดังนี้

ต้นเทียนและฐาน (50 คะแนน)
- การออกแบบรูปทรงและสัดส่วน 10 คะแนน
- การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
- ลวดลาย 15 คะแนน
- ความประณีตงดงาม 15 คะแนน

องค์ประกอบทั้งหมด (50 คะแนน)
- การตกแต่งประดับรถต้นเทียน 10 คะแนน
- ความเหมาะสมกลมกลืนขององค์ประกอบ 20 คะแนน
- การสื่อความหมายเกี่ยวเนื่องกับ พุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี 10 คะแนน
- ความประณีตงดงาม 10 คะแนน 

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนอุบล-02.jpg

ไกด์อุบล : นอกจากนี้ ยังมีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนอุบล-แกะสลัก.jpg

คณะกรรมการ ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

- นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรม จ.อุบลราชธานี
- นายประเสริฐ แสงสว่าง ศิลปินเกียรติยศเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
- นายโชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน
- ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ม.มหาสารคาม
- นายสุรชัย ศรีใส ม.อุบลราชธานี
- นายจุฑา ขำเปรมศรี ศิลปินดีเด่น จ.อุบลราชธานี ว.อาชีวศึกษาอุบลฯ
- นายสุระชาติ พละศักดิ์ ศิลปินดีเด่น ว.อาชีวศึกษาอุบลฯ
- นายสุดใจ แต่งประกอบ ศิลปินดีเด่น จ.อุบลราชธานี
- นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตร ตัวแทน สพม.เขต 29 ผลงานโบสถ์วิหารวัดพระธาตุหนองบัว

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนอุบล-ติดพิมพ์.jpg

คณะกรรมการ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

- ผอ.สำนักศิลปากร 11 อุบลราชธานี
- หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
- ดร.ติ๊ก แสนบุญ ม.อุบลราชธานี
- นายเสกสัณห์ สีสัน ม.อุบลราชธานี
- ผศ.ศักดา บุญยืด ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- นายประยุทธ สารัง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- ผศ.สุพัฒน์ รักเปี่ยม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- นายจตุพล รักเปี่ยม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ ว.อาชีวศึกษาอุบลฯ

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนอุบล-เทียนโบราณ.jpg

คณะกรรมการ ประเภทเทียนโบราณ

- นายประดับ ก้อนแก้ว ผู้มีผลงานดีเด่นของ สนง.วัฒนธรรมแห่งชาติ
- นายสมคิด สอนอาจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่)
- นายมีชัย แต้สุจริยา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร้านคำปุน)
- ผศ.วุฒิไกร ศิริกุล ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- นายไพโรจน์ ภูมิเขียว ศิลปินดีเด่นอุบลฯ ศิลปินอีสาน สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ม.มหาสารคาม
- นางเมธาวี มีหนองหว้า แผนกคหกรรม ว.อาชีวศึกษาอุบลฯ
- นส.ชนิลรักษ์ รักษาสุข แผนกคหกรรม ว.อาชีวศึกษาอุบลฯ
- นางอรทัย ตักโพธิ์ เครือข่ายศิลปะอุบลฯ ตัวแทน สพม.เขต4
- นายศาสตร์ ศรีนาง ประธานสภาวัฒนธรรม จ.อุบลราชธานี
- นายชำนาญ ภูมิลี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติอุบลราชธานี

ไกด์อุบล : หลังจากทราบหลักเกณฑ์การให้คะแนน และรายชื่อคณะกรรมการตัดสินแล้ว ขอเชิญไปติดตามประกาศผลรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล ปี 2560