guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ปี 2561

ต้นเทียนพรรษา-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม

ต้นเทียนพรรษา-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ต้นเทียนพรรษา-วัดหลวง-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดหลวง ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ต้นเทียนพรรษา-วัดศิริสารคุณ-เดชอุดม.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองเดช ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรได้แก่

- อำเภอสิรินธร
- วัดโพธิ์ตาก

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอสิรินธร-01.jpg
อำเภอสิรินธร

ต้นเทียนพรรษา-วัดโพธิ์ตาก-01.jpg
วัดโพธิ์ตาก