guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทติดพิมพ์ วัดพลแพน

ยลเทียนพรรษา-วัดพลแพน-01.jpg

ต้นเทียนวัดพลแพน เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ขนาดรถต้นเทียน ยาว 12 เมตร สูง 5 เมตร กว้าง 2.50 เมตร

ฉากหน้าของรถต้นเทียน เป็นรูปคชปักษา ฉากต่อมาเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 3

ฉากกลางเป็นรูปต้นเทียนพรรษา ฉากต่อมาเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนประสูติ ทันทีที่ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว มีดอกบัวผุดรองรับ

ฉากต่อมาเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ นั้นคือพระองค์ทรงบรรลุวิชชาที่ 3 คือ อาสวักขยญาณ ในปัจฉิมยาม แห่งราตรีนั้นเอง ซึ่งก็คือ ทรงตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

จัดทำโดย

นายช่างสุรชัย จันทร์ส่อง / นายสิทธิศักดิ์จันทร์ส่อง / นายชาญณรงค์ จันทร์ส่อง / นายมนตรี บุญรอด /นายสมปอง คำโสภา / นายอนุชิต พูนศิริ /นายณัฐพงค์ บุญรอด / นายนิพนธ์ ไชยนา / นางบุญชู สุภศร นางเฉวียน ว่านสิน / น.ส.ดาริกา จันทร์ดก / น.ส.อรัญญา คายสูงเนิน

ยลเทียนพรรษา-วัดพลแพน-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดพลแพน-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดพลแพน-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดพลแพน-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511