guideubon

 

อำเภอตระการพืชผล รางวัลที่ 3 ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนอุบล-2559-ตระการพืชผล-ที่3.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอตระการพืชผล

ได้รับถ้วยรางวัล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-ตระการพืชผล.jpg