guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

เข้าเฝ้า-รับเทียนหลวง-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเฝ้า ในการนี้ ประทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าเฝ้า-รับเทียนหลวง-03.jpg

เข้าเฝ้า-รับเทียนหลวง-02.jpg

เข้าเฝ้า-รับเทียนหลวง-04.jpg