guideubon

 

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประกาศผล การประกวดต้นเทียนพรรษา

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนพรรษา-01.jpg

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสินและประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565  ในโอกาสนี้ คณะกรรมดำเนินงานได่ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตัดสินผลการประกวด  ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดจากอดีตมาพิจารณาเพิ่มเติมในวันนี้

โดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน ในฐานะเป็นคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียนในครั้งนี้ด้วย

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนพรรษา-02.jpg

สำหรับคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านความมั่นคง) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี เป็นรองประธานกรรมการ 

และมีกรรมการ ดังนี้
- วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
- หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
- ผศ.เจริญ โชติพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- นายสุรชัย ศรีใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายประดับ ก้อนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายโชคชัย ตักโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายจุทา ขำเปรมศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นายสุระชาติ พละศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- จ่าจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่
- นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
- นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางณัฐยา งามชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางมยุรี สิงหสิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางณชิตา เถาว์โท วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นายเสรี ทองเลิศ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนพรรษา-03.jpg

สำหรับคณะกรรมการตัดสินและประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 มีหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียน
2. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน การประกวดต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ ประเภทเทียนโบราณ และประเภทต้นเทียนความคิดสร้างสรรค์
3. ตัดสินการประกวดต้นเทียน
4. พิจารณากำหนดรางวัลต้นเทียนชนะการประกวดแต่ละประเภท

กรรมการตัดสิน-ต้นเทียนพรรษา-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511