guideubon

 

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย 3 ส.ค.-15 ก.ย.65

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-02.jpg

ภายในงาน มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มจิตกรไทย นำโดย นายสมภพ บุตราช หัวหน้ากลุ่มจิตรกรไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้น เวลา 15.00 น.เป็นพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน 88 ผลงาน จากศิลปิน 64 คน อาทิ 

- อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นำภาพถ่ายบทกลอนอันทรงคุณค่า 2 ภาพ ชื่อผลงาน “เวนิส” และ ผลงาน “ลอยลำเจ้าพระยา”
- อ.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ผลงาน “คนสามคม” “แม่อุ้มท้อง”
- อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ผลงาน “สนทนา”
- อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง ผลงาน “เหรียญปะกำในแม่น้ำเจ้าพระยา”

- อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน เจ้าของ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 รางวัล ศิลปินอาเซียนกลุ่มลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชอาณาจักรไทย ผลงาน “ใบหน้ากาล ถ้วยชาม” “ใบหน้ากาลถ้วยน้ำชา”
- อ.กนก เมฆมุสิก ผลงาน “นาคพัน” และ
- อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ผลงาน “ตรัสรู้” เป็นต้น

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบผลงานศิลปะจำนวน 6 ชิ้นงาน ให้กับหอศิลป์ราชานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมในหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล โดยเป็นภาพที่ชนะเลิศโครงการประกวดศิลปะร่วมสมัยแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปินภาคอีสาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำหรับนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย กำหนดจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม- 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-04.jpg

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-05.jpg

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-06.jpg

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-07.jpg

ศิลปะเพื่อสายน้ำ-อาชีวะอุบล-08.jpg