guideubon

 

ศูนย์โควิดอุบลฯ แจ้งไทม์ไลน์ 2 แห่ง สังเกตุอาการตนเองด้วย

EOC-ส้มตำน้องนาน-ตลาดวาริน-01.jpg

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ให้ประชาชนผู้ที่ซื้ออาหารที่ร้านส้มตำน้องนาน (ข้างประตู 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตลุาคม 2564 และประชาชนผู้ที่ไปตลาดวารินชำราบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ตั้งแต่วันที่ 2-9 ตุลาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอ่กาสติดเชื้อ โควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว