guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2566

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 7) ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่ดีงามของชาวอุบลราชธานี 

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-05.jpg

กำหนดการ

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2566
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

06.00 น. - คณะกรรมการจัดงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงเจ้า และพ่อค้าประชาชน พร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

06.30 น. - นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
- พระเถระ 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

06.50 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี 

07.00 น. พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล
- ไหว้พระ รับศีล
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม และปิ่นโต
- พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
- เสร็จพิธีสงฆ์
- พระสงฆ์เดินทางกลับ

- เชิญประธานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สักการะ 4 ชุด
จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์
จุดที่ 2 อนุสาวรีย์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
จุดที่ 3 อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
จุดที่ 4 อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

- การแสดงรำถวายมือ เพื่อถวายแด่ศาลหลักเมือง (โดยจิตอาสาจากทุกชุมชน รวม 1,000 คน) จำนวน 3 เพลง (1. เพลงอุบลราชธานี, 2. เพลงมาร์ชอุบลราชธานี, 3. เพลงรำบายศรีสู่ขวัญ)

08.09 น. - ประธานในพิธีเข้าไปภายในศาลหลักเมืองประกอบพิธีผูกผ้าเจ็ดสี และคล้องพวงมาลัย เสร็จแล้วออกมาบริเวณที่จัดตั้งเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนชัยคู่
- พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี
- พราหมณ์เชิญประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
(แคน ระนาด บรรเลง)
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง
- ปูตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมือง เมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
1. การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย (โทนสีชมพู)
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-04.jpg

สำหรับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนี้ โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-03.jpg

ไกด์อุบล เคยได้ฟังจากคุณพ่อสุวิชช  คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ว่า เมื่อมีการก่อสร้างศาลหลักเมือง จะต้องมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาเข้าสิ่งสถิตในหลักเมืองเป็นพิธีสำคัญ ในปี พ.ศ.2531 เรือตรีดนัย เกตุศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี ร่วมกับนายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี และนายบำเพ็ญ ณ อุบล อดีตอัยการขั้นฎีกาเขต 4 ขอนแก่น ในสมัยนั้น พร้อมกับหลักชัยไม้เท้าผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้านชาวเมืองอุบลฯ ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกัน จัดขบวนแห่อัญเชิญวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง เข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  และหลังจากนั้น เมื่อมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะมีคนทรงของมเหสักข์หลักเมืองจังหวัดต่างๆ มาร่วมพิธีมากมาย 

ปี พ.ศ.2566 นี้ ประเพณีฮีตสิบสอง "บุญซำฮะ" หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึง ดวงวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง ที่ทำพิธีอัญเชิญเข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพร้อมเพรียงกัน

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-06.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-07.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-09.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-10.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-11.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-12.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-13.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-14.jpg