guideubon

 

จบ ม.6 มีทุนเรียน "กัญชาศาสตร์" ระยะสั้น 1 ปี ทำงานใช้ทุน 3 ปี

UMT-กัญชาศาสตร์-01.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 บริษัทสยามอิมเมจ จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนนักเรียนที่จบการศึกษาตั้งแต่  ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี เพื่อเรียนหลักสูตร ระยะสั้น 1 ปี หลักสูตร "กัญชาศาสตร์" จบแล้วทำงานใช้ทุนที่โครงการ Waldo888 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นเวลา 3 ปี เงินเดือน Start ที่เดือนละ 30,000  บาท

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชากัญชาศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 1 ปี เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต รูปแบบการเรียน ทั้ง In-Class and Online Learning ana Workshop และการศึกษาดูงานบริษัทสยามอิมเมจ จำกัด

รับสมัครนักศึกษา - โดยการสอบสัมภาษณ์ ทุกปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเรียน เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเรียน เดือน เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

อาชีพเป้าหมาย นักวิจัยหรือนักวิชาการทางสมุนพรและกัญชา ที่มีความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์   เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ จากการอาจารย์ นักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านกัญชาทางการแพทย์บูรณา, ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะอย่าง , ผู้ให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการด้วยสมุนไพรและกัญชา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสมุนไพรต่อไป  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สำเร็จกรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง  และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงาน   ทางด้านวิซาการเป็นที่ประจักษ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้ โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

สามารถติดต่อยื่นขอใบสมัคร ผ่านทางออนไลน์กับ ดร.คำภีร์  นิลแสง ผู้ประสานงานหลักสูตร  เบอร์โทรศัพท์ 095-3268828 มีค่าสมัคร 500 บาท  บช. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ธนาคารกรุงเทพ 2563061122