guideubon

 

ธนบัตรชำรุด นำมาแลกเปลี่ยน เป็นธนบัตรใหม่ได้

ธนบัตรชำรุด-01.jpg

ใครมีแบงค์เก่า นำมาแลกแบงค์ใหม่ได้ ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ฝั่งสำนักงานหนังสือเดินทาง) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกให้บริการแลกธนบัตรที่ชำรุด และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันธนบัตรปลอม ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

ที่มา : ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

1. กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2. กรณีต้องเขียนคำร้อง
​- ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
- ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน
- ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง 

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้

1) นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้)
กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย
2) นำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น