guideubon

 

เลือกวัดมหาวนาราม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุฯ จากอินเดีย

พระบรมสารีริกธาตุ-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเมตตาจากพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผอ.สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการ

ด้วยประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย และอัญเชิญประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา

รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เสริมศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมยาตรา จากมหานทีคงคา สู่ลุ่มน้ำโขง

ซึ่งหลังจบกิจกรรม ในประเทศไทยแล้ว จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป

พระบรมสารีริกธาตุ-วัดมหาวนาราม-04.jpg

โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกพระอุโบสถวัดมหาวนาราม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งจะได้พิจารณาวันเวลาในการประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ ณ ท้องสนามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่ต่อไป

พระบรมสารีริกธาตุ-วัดมหาวนาราม-02.jpg

พระบรมสารีริกธาตุ-วัดมหาวนาราม-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511