guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ เตรียมจัดประชุมขับเคลื่อน “เรียนดี มีความสุข”

เรียนดี-มีความสุข-01.jpg

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายการศึกษา กฎหมายลำดับรอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายและมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และก้าวทันโลกตามลำดับ

เรียนดี-มีความสุข-02.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มีกิจกรรมและสาระสำคัญ ดังนี้ การกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การอภิปราย เรื่อง การกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่าย การพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุภชัย จันปุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

เรียนดี-มีความสุข-03.jpg

สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย การอภิปราย เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบันและอนาคต โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา

การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบูรณาการความร่วมมือในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สกศ.

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโดย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา

ธฤติ-ประสานสอน.jpg

นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเพิ่มเติม ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบาย และแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และมีพันธกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ในการจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะส่งผลและนำไปสู่การพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย/แผน/มาตรฐานด้านการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับต่อไป

 

ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน
9 พฤษภาคม 2567

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511