guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ "นวัตกรรมการจัดการ มรดกทางวัฒนธรรม"

มรดกทางวัฒนธรรม-UBU-01.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดหลักสูตรใหม่ "นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม" ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้รอบด้าน มีความสามารถที่หลากหลาย รองรับตำแหน่งงานที่กำลังจะมาในอนาคต ตามนโยบายภาครัฐ

ใช้องค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาด้านวัฒนธรรมและการจัดการ เพื่อนำมาประยุกต์สร้างนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

- ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การจัดการและการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
- เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

จบไปทำงานอะไร?

- นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการในหน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- นักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
- เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
- นักวิชาการวัฒนธรรมในองค์กรเอกชน
- ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางวัฒนธรรม ผู้จัดการประชุมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม
- ผู้ช่วยนักวิจัยวัฒนธรรม
- ผู้ประกอบการอิสระ

มรดกทางวัฒนธรรม-UBU-02.jpg

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิธีรับตรงรอบโควตา (QUOTA) 2566
10 ก.พ. - 31 มี.ค. 2566
ใช้ GPAX 2.00 ขึ้นไป 100%
ไม่ใช้ TGAT TPAT รับ 50 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083-304-7287 
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มรดกทางวัฒนธรรม-UBU-03.jpg