guideubon

 

ลือสะพัด !! มติ ครม. แต่งตั้ง ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ

สมศักดิ์-จังตระกุล-01.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2558 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง รมว.มหาดไทย จะเสนอบัญชีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเข้าสู่ที่ประชม แทนข้าราชการที่เกษียณและว่างลงในตำแหน่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 28 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ มีรายงานข่าวว่า ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แทนนายประทีป กีรติเรขา ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

​ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล

เกิด​วันที่ 5 มกราคม 2505 ที่จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

​- ​รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) สาขา บริหารรัฐกิจ​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​พ.ศ. 2522-2525
​- ​พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) ​สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ​ ​สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2525-2528
​- ​เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ​พ.ศ. 2542-2545
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน ​ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2549-2555

ประวัติการทำงาน

​- ​ปลัดอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี ชลบุรี นนทบุรี
​- ​ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด, ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
​- ​ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
​- ​นายอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
​- ​นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
​- ​เลขานุการกรมการปกครอง
​- ​หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสกลนคร
​- ​ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
​- ​รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
​- ​ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย การฝึกอบรมต่างๆ​
- ​หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 76 วิทยาลัยการปกครอง  ​กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
​- ​หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 10 ​ ​วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
​- ​หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง  ​กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
​- ​หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 ​ ​สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
​- ​หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ) ​ ​รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน ​ประเทศ พ.ศ. 2553-2554
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 ​ประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล (ก.พ.) สำหรับผู้บริหารระดับสูง ​หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2555 ​ณ National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) ​ประเทศญี่ปุ่น (Certificate The Senior Executive Development Program (SEDP) conducted at National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) , Japan.)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2557 สถาบันวิทยาการการค้า

นอกจากนี้ ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ยังมีผลงานทางวิชาการหลายผลงาน อาทิ วิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการความขัดแย้ง โดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทย, เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, บทความนิตยสารเทศาภิบาล เดือนมกราคม 2555 เรื่อง ดาราวัยรุ่นกับยาเสพติด, บทความนิตยสารเทศาภิบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แนวทางการป้องกันการหวนกลับไปเสพยาเสพติดของเยาวชน และงานอื่นๆ อาทิ เป็นคณะทำงานยกร่างสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2550 ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552