guideubon

 

สถานการณ์น้ำท่วมอุบล 24 กย.66 อพยพ 2 อำเภอ 10 ชุมชน

น้ำท่วมอุบล-24กย66-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.14 ม.รทก. หรือระดับ 7.14 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.13 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.14 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,377 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนัก ในบางพื้นที่ของจังหวัดบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เดชอุดม ตระการพืชผล เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง และอำเภอเขื่องใน จำนวน 35 ตำบล 166 หมู่บ้าน/ชุมชน 4,417 ครัวเรือน ศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 จุด แยกเป็น

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จำนวน 3 ตำบล 10 ชุมชน ราษฎรอพยพ 139 ครัวเรือน 495 คน แยกเป็น ศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 จุด 129 ครัวเรือน 464 คน พักบ้านญาติ 10 ครัวเรือน 31 คน

ด้านการเกษตร
- ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ ได้แก่อำเภอม่วงสามสิบ วารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม ตระการพืชผล เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง และอำเภอเขื่องใน จำนวน 33 ตำบล  149 หมู่บ้าน 4,250 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 26,117 ไร่
- ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนมดแดง และอำเภอม่วงสามสิบ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 25.70 ไร่
- ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน 6 ครัวเรือน อพยพสัตว์ 45 ตัว

น้ำท่วมอุบล-24กย66-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ระดมความช่วยเหลือจากส่วนราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล พร้อม จิตอาสา ออกให้การช่วยเหลือประชาชน นำกำลังอพยพเคลื่อนย้ายและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จัดตั้งเต็นท์มูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ จำนวน 35 หลัง เต็นท์ 70 หลัง ถังน้ำ 15 ถัง ตู้สุขา 15 ตู้ และรถเคลื่อนย้าย จำนวน 6 คัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ และน้ำดื่ม

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว บริเวณประตูน้ำวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบังมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ระบายลงสู่น้ำมูลได้ทัน ปริมาณการสูบน้ำสะสม 643,000 ลบ.ม.

ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ชุมชนเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ปริมาณการสูบน้ำสะสม 190,800 ลบ.ม.

น้ำท่วมอุบล-24กย66-03.jpg