guideubon

 

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี 11 เขต

แบ่งเขตเลือกตั้ง66-อุบล-01.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน)

เขตเลือกตั้งที่ 2
1.อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน)
2. อำเภอเขื่องใน

เขตเลือกตั้งที่ 3
1. อำเภอม่วงสามสิบ
2. อำเภอดอนมดแดง
3. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
4. อำเภอตาลสุม

เขตเลือกตั้งที่ 4
1. อำเภอวารินชำราบ
2. อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลโคกก่องและตำบลบอน)

เขตเลือกตั้งที่ 5
1. อำเภอตระการพืชผล
2. อำเภอกุดข้าวปุ้น

เขตเลือกตั้งที่ 6
1. อำเภอเขมราฐ
2. อำเภอโพธิ์ไทร
3. อำเภอนาตาล

เขตเลือกตั้งที่ 7
1. อำเภอศรีเมืองใหม่
2. อำเภอโขงเจียม
3. อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ)
4. อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว และตำบลทรายมูล)

เขตเลือกตั้งที่ 8
1. อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว และตำบลทรายมูล)
2. อำเภอสว่างวีระวงศ์
3. อำเภอนาเยีย

เขตเลือกตั้งที่ 9
1. อำเภอบุณฑริก
2. อำเภอนาจะหลวย
3. อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)

เขตเลือกตั้งที่ 10
1. อำเภอน้ำยืน
2. อำเภอทุ่งศรีอุดม
3. อำเภอน้ำขุ่น
4. อำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน)
5. อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)

เขตเลือกตั้งที่ 11
อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)

แบ่งเขตเลือกตั้ง66-อุบล-02.jpg

แบ่งเขตเลือกตั้ง66-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511