guideubon

 

เกษตร ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 2566

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-01.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ผ่านกิจกรรม โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปี 2566 (ระยะที่ 2 ช่วงเก็บเกี่ยว) ปลูกฝังการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรผ่านการทำนาในทุกขั้นตอนแก่นักศึกษา โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ ชาลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ กล่าวรายงาน

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-02.jpg

มีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน ลงแขกเกี่ยวข้าวบนแปลงนาพื้นที่ 10 ไร่ ท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านแสงแดดอันอบอุ่น ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  

นายศิลา แก้วม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิม และสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เรียนรู้วิถีการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแล และการเก็บเกี่ยว ซึ่งโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ช่วงการปักดำนา ระยะที่ 2 ช่วงการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เสริมสร้างความรักความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาต่างคณะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นับเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว มีการละเล่นหยอกล้อกัน ทำปี่จากตอซังข้าวหรือฟางข้าวเป่าเล่นกันอย่างสนุกสนาน ภายหลังจากร่วมกันเกี่ยวข้าว ทุกคนต่างมานั่งวงล้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างอบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ  สำหรับพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ผลผลิตจะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และเลี้ยงรับรองพี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ็ 2567 อีกด้วย

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-03.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการตระหนักรู้ถึงอาชีพเกษตรกร นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-04.jpg

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-05.jpg

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-06.jpg

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-07.jpg

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-08.jpg

ลงแขกเกี่ยวข้าว-UBU66-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511