guideubon

 

อบจ.อุบล เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567

อสม-อบจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬา(ทุ่งบูรพา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะกับจิตสาธารณะ" พร้อมกันนี้มีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 ท่านและ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อสม-อบจ-อุบล-02.jpg

โดยสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ"(อสม.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา โดย อสม.เป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการออกไปสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข เก็บข้อมูล เก็บบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัว และรณรงค์เรื่องการป้องกันโรค

เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปกป้องคนในชุมชนจากโรคที่คุ้นเคยตลอดฤดูกาลระบาด ไปเยี่ยมตามบ้านเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ขบวน จากนั้นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 40 ปี, 30 ปี, 20 ปี, 10 ปี และ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทั้ง 9 ด้าน พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเสริมพลัง สร้างการรับรู้ ให้กับแกนนำสุขภาพ โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้ รพ.สต.ในสังกัด จำนวน 54 แห่ง มี สมาชิก อสม.จำนวน กว่า 4 พัน คน ได้ทำการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ต่อไป


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อสม-อบจ-อุบล-03.jpg

อสม-อบจ-อุบล-07.jpg

อสม-อบจ-อุบล-04.jpg

อสม-อบจ-อุบล-05.jpg

อสม-อบจ-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511