guideubon

 

น้ำมูลล้นตลิ่ง 30 ซม. อพยพ 16 ชุมชน ตั้งศูนย์พักพิง 13 แห่ง

น้ำมูลล้นตลิ่ง30ซม-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 112.30 ม.รทก. หรือระดับ 7.30 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.30 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,480.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหล เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดซอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบอพยพจำนวน 16 ชุมชน 230 ครัวเรือน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 13 จุด ดังนี้

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง)
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาล SML อเนกประสงค์
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณรอบบ่อบำบัด
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณกลางซอย ตรงข้ามบ้านตายาย
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณซอยติ่งปลาเผา
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณโรงเรียนวัดท่าวังหิน
- ชุมชนวัดกุดคูณ 2
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณชุมชนโนนบุ่ง (ใกล้ทางเข้าสวน 42 ไร่)
- ชุมชนวัดบูรพา 3

เขตเทศบาลตำบลแจระแม
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาลปู่ตา
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2
ศูนยพักพิงชั่วคราว เอกชน SP ท้ายหมู่บ้าน
- บ้านทัพไท หมู่ 7

เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ศูนยพักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง
- ชมชนเกตแก้ว
ศูนยพักพิงชั่วคราว วัดหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณเนินที่สูงกลางชุมชนดีงาม
- ชุมชนดีงาม
พักบ้านญาติ/บ้านเช่า 28 ครัวเรือน