guideubon

 

ประกาศ ศบค. ล่าสุด จังหวัดอุบลฯ อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ศบค-อุบลสีแดง-01.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ใจความว่า

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ศบค-อุบลสีแดง-02.jpg

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดนนทบุรี
6. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดปัตตานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดสงขลา
12. จังหวัดสมุทรปราการ
13. จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดจันทบุรี
7. จังหวัดชัยนาท
8. จังหวัดชัยภูมิ
9. จังหวัดเชียงราย
10. จังหวัดเชียงใหม่
11. จังหวัดตรัง
12. จังหวัดตราด
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดนครนายก
15. จังหวัดนครราชสีมา
16. จังหวัดนครศรีธรรมราช
17. จังหวัดนครสวรรค์
18. จังหวัดบุรีรัมย์
19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20. จังหวัดปราจีนบุรี
21. จังหวัดพัทลุง
22. จังหวัดพิจิตร
23. จังหวัดพิษณุโลก
24. จังหวัดเพชรบุรี
25. จังหวัดเพชรบูรณ์
26๖. จังหวัดมหาสารคาม
27. จังหวัดยโสธร
28. จังหวัดร้อยเอ็ด
29. จังหวัดระนอง
30. จังหวัดระยอง
31. จังหวัดราชบุรี
32. จังหวัดลพบุรี
33. จังหวัดลำปาง
34. จังหวัดลำพูน
35. จังหวัดเลย
36. จังหวัดศรีสะเกษ
37. จังหวัดสกลนคร
38. จังหวัดสตูล
39. จังหวัดสมุทรสงคราม
40. จังหวัดสระแก้ว
41. จังหวัดสระบุรี
42. จังหวัดสิงห์บุรี
43. จังหวัดสุโขทัย
44. จังหวัดสุพรรณบุรี
45. จังหวัดสุรินทร์
46. จังหวัดหนองคาย
47. จังหวัดหนองบัวลำภู
48. จังหวัดอ่างทอง
49. จังหวัดอุดรธานี
50. จังหวัดอุทัยธานี
51. จังหวัดอุตรดิตถ์
52. จังหวัดอุบลราชธานี
53. จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด
1. จังหวัดชุมพร
2. จังหวัดนครพนม
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดบึงกาฬ
5. จังหวัดพังงา
6. จังหวัดแพร่
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดมุกดาหาร
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 1 จังหวัด
1. จังหวัดภูเก็ต