guideubon

 

อีก 6 ซม. แม่น้ำมูล M7 สู่ระดับปกติ ตลิ่งฝั่งวารินฯ

m7-อีก6ซม-ตลิ่งฝั่งวาริน-01.jpg

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถานการณ์แม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 112.06 ม.รทก. ลดลง -0.14 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว -0.35 เมตร อัตราการไหล 2,333.60 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากระดับน้ำสูงสุดปี 2565 อยู่ที่ 4.45 เมตร

ระดับตสิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ เฉลี่ย +112.00 ม.รทก.
ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เฉลี่ย +113.00 ม.ทก.
ระดับน้ำสูงสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2565 116.51 ม.รทก.

m7-อีก6ซม-ตลิ่งฝั่งวาริน-03.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 21 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง นาเยีย สิรินธร บุณฑริก กุดข้าวปุ้น และอำเภอโขงเจียม จำนวน 161 ตำบล 1,412 หมู่บ้าน 61,245 ครัวเรื่อน  108,253 ครัวเรือน แยกเป็น

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ อนมดแดง ตระการพืชผล เดชอุดม สำโรง เขื่องใน ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม นาเยีย และอำเภอสิรินธร จำนวน 42 ตำบล 281 หมู่บ้าน 18,196 ครัวเรือน 78,640 คน ถนน 157 สาย สะพาน/คอสะพาน 11 แห่ง วัด/ที่พักสงฆ์ จำนวน 82 แห่ง รพ.สต. 7 แห่ง โรงเรียน 60 แห่ง

อพยพ ทั้งหมด 13 อำเภอ 42 ตำบล 281 หมู่บ้าน 11,533 ครัวเรือน 35,231 คน จุดอพยพ 117 จุด

ด้านการเกษตร 
- พื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ 20 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง สิรินธร นาเยีย กุดข้าวปุ้น และอำเภอโขงเจียม จำนวน 153 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน 50,755 ครัวเรือน พื้นที่ การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 368,825.75 ไร่ (ข้อมูลจากเกษตรจังหวัด)
- พื้นที่ประมง ได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน ม่วงสามสิบ เดชอุดม เขื่องในเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ดอนมดแดง นาจะหลวย พิบูลมังสาหาร สิรินธร สำโรง สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม นาเยีย และอำเภอตระการพืชผล จำนวน 62 ตำบล 197 หมู่บ้าน 2,139 ราย คาดว่าจะได้รับความเสียหายจำนวน 1,610.95 ไร่ 9,232 ตรม. (ข้อมูลจากประมงจังหวัด)
- ปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 14 อำเภอ 67 ตำบล 429 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม สิรินธร สำโรง นาเยีย ตาลสุม พิบูลมังสาหาร และอำเภอเขื่องใน จำนวน 17,759 ราย ได้รับผลกระทบ 713,040 ตัว อพยพสัตว์ 57,723 ตัว (ข้อมูลจากปศุสัตว์)

m7-อีก6ซม-ตลิ่งฝั่งวาริน-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 21 อำเภอ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง นาเยีย บุณฑริก สิรินธร กุดข้าวปุ้น และอำเภอโขงเจียม