guideubon

 

ม.อุบลฯ เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก

กสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก-01.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์ อาสาสมัครเพื่อนไทย และนักศึกษาวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สสป.ลาว ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร์ คณะเกษตรศาสตร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ Mr. Vilakone Xayaboupha อาจารย์ผู้ประสานงานในคณะประมง Mr. Phonesavanh Xayaboup อาจารย์ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาคณะประมง Ms. Phethsaway Chithavongsa อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมห้องทดลองคณะ พร้อมบุคลากร อาสาสมัครเพื่อนไทย กระทรวงการต่างประเทศ และนักศึกษาวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สสป.ลาว

ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและความเป็นมาด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ที่มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มและห้องปฏิบัติการ และร่วมงานเกษตรอีสานใต้ทุกปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายสรุปและแนะนำกิจกรรมโครงการฯ กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วได้แก่การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับวิทยาลัย ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดพิธีมอบศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกะทรวงต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล สสป. ลาว ได้แก่ นายสีปะไพ ไซสงคาม ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และมีคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee) ได้แก่ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางสาววราทิพย์ ศุภชวโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันท์ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประธานกรรมการกำกับโครงการฝ่าย สปป.ลาว ได้แก่ นายบุนทะวี ไซยะเพ็ด อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน ซึ่งวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสักเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ ประมง ปศุสัตว์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดิน ธุรกิจเกษตร และสาขาป่าไม้ จำนวนอาจารย์ 80 คน จำนวนนักศึกษา 350 คน

กสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก-05.jpg

สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการขนาดใหญ่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สสป.ลาว จัดเป็นโครงการที่สำคัญของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ดำเนินงานโดยสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พยุหะ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ แผนการดำเนินงานอยู่ระหว่างปี 2559-2565

โดยกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์ของวิทยาลัยฯจำนวน 2 ทุน โดยอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประมงจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นมีกิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 15 รายวิชาสำหรับอาจารย์สาขาประมงจำนวน 8 คน การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลไทยส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นสถาบันการศึกษาใน สปป.ลาว แห่งที่ 2 ที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาประมงในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจะเป็นสถาบันหลักที่สำคัญในการช่วยพัฒนาด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาแขวงจำปาสัก และพัฒนาประเทศ สปป.ลาว ในอนาคตต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

กสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก-02.jpg

กสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก-03.jpg

กสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก-04.jpg