guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ นศ.ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่

ผู้ประกอบการใหม่-UBU-01.jpg

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่า

ผู้ประกอบการใหม่-UBU-02.jpg

โดยมี ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม

นายสมบัติ หลักบุญ นักวิชาการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัดงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวสรุปผลการดำเนินงานและวัตถุประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม กับการจัดการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย

ซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจาก นายตรีชิต เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดีจำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับประกอบการ และการนำเสนอแผนธุรกิจ” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง SC131 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ผู้ประกอบการใหม่-UBU-03.jpg

ผู้ประกอบการใหม่-UBU-04.jpg

ผู้ประกอบการใหม่-UBU-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511