guideubon

 

ศาลปกครองอุบลฯ เปิดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-01.jpg

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา ศาลปกครองอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา บริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีนายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะ และได้รับเกียรติจากนายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีที่ศาลปกครองอุบลราชธานีจัดให้มีสวนสาธารณะสำหรับข้าราชการประชาชน และชุมชนแจระแม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายธนพัฒน์ ไชยราช ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-02.jpg

ภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาจากชุมชนแจระแม ในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และสถานที่ปล่อยปลา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อการสร้างสวนสาธารณะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ตัดริบขึ้นเปิดสวนสาธารณะ พระสงฆ์เจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ป้าย โดยมีผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

สวนสาธารณะหน้าศาลปกครองอุบลราชธานีแห่งนี้ สร้างขึ้นเนื่องจากมีที่ดินบริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองอุบลราชธานี ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน ทำให้ภูมิทัศน์ด้านหน้าของอาคารศาลปกครองอุบลราชธานีไม่สวยงาม ประกอบกับอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ชุมชนและเทศบาลเมืองแจระแม และในเวลาต่อมา สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีโดยความเห็นชอบของอธิ บดีศาลปกครองอุบลราชธานี จึงได้ขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อจัดทำสวนสาธารณะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในส่วนบุคลากรของศาลปกครองอุบลราชธานี ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียง ได้มาออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อน ประกอบด้วยคู่วิ่งรอบสระน้ำรูปหัวใจ ในสระปลูกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬาอเนกประสงค์ และปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำและสนามกีฬา ลานจอดรถ

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-03.jpg

ซึ่งการจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะในครั้งนี้ เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่า ให้ข้าราชการของศาลปกครองและข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป และชุมชนแจระแม ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-04.jpg

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-05.jpg

สวนสาธารณะ-ศาลปกครอง-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511