guideubon

 

แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมอพยพ

พื้นที่เสี่ยง-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ฉบับที่ ๓

ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตามสภาวะอากาศพร้อมพิจารณาปัจจัยเสี่ยง สถนการณ์น้ำแม่น้ำมูลประจำวันที่ 22 กันยายน 2566 ปัจจุบันระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปตยอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัดค่าได้ +111.90 ม.รทก. (6.90 ม.รสม.) เพิ่มจากเมื่อวาน 0.05 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,250 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งอำเภอวารินชำราบ 0.10 เมตร น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมทางเข้าออกชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับ 112.00-113.00 ม.รทก. (7-8 ม.รสม.) โดยคาดว่าจะมีผลกระทบ ดังนี้

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (จำนวน 16 ชุมชน)

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนโรงเรียนเข็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง)
- ชุมชนวัดบูรพา 2
- ชุมชนวัดกุดคูณ 3
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1
- ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 3
- ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 2
- ชุมชนวัดเลียบ 2
- ชุมชนถนนพนม 1
- ชุมชนวัดกุดคูณ 2
- ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค
- ชุมชนพนม 2 และ
- ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1

เขตเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2
- บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 และ
- บ้านท่าบ่อหมู่ที่ 1

อำเภอวารินชำราบ (จำนวน 20 ชุมชน)

เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนเกตุแก้ว
- ชุมชนท่าบังมั่ง
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1
- ชุมชนคูยาง
- ชุมชนวัดวารินทราราม
- ชุมชนดีงาน
- ชุมชนลับแล
- ชุมชนท่ากอไผ่
- ชุมชนดอนงิ้ว
- ชุมชนหาดสวนยา และ
- ชุมชนกุดปลาขาว

เขตเทศบาลตำบลบุ่งไหม จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
- บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3
- บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8
- บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 1 และ
- บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 11

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ 
- บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7

เขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จำนวน 1 ชุมชน คือ
- บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5

อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ชุมชน คือ เทศบาลตำบลท่าช้าง บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 20

อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 1 ชุมชน คือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ชุมชนวัดกลาง 1

พื้นที่เสี่ยง-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มขึ้นของแม่น้ำมูล ดังนี้

1. ให้ติดตามสภาวะอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวตลิ่งแม่น้ำมูล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

2. ขอให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ดังกล่าว เตรียมพร้อมในการอพยพขึ้นสู่ที่สูง โดยขอให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และอำเภอ

3. ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 โดยให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานทหาร และตำรวจ

4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมทั้งดูแลผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริการศูนย์ฯ โดยในภาพรวมให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำ

พื้นที่เสี่ยง-น้ำท่วมอุบล-03.jpg