guideubon

 

โปรดเกล้าฯ รศ.ธรรมรักษ์ นั่งอธิการบดี ราชภัฏอุบล ฯ ต่ออีกวาระ

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 155 ง หน้า 27 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยประกาศว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธรรมรักษ์ ละอองนวล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ต่ออีกวาระหนึ่ง ทำให้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่อเนื่องในวาระที่สองไปอีก 4 ปี ถึงปี 2571

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-02.jpg

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ปัจจุบันอายุ 60 ปี เกิดที่จังหวัดลำปาง
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (มหาวิทยาลัย) แม่โจ้ เมื่อ พ.ศ. 2530
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อ พ.ศ. 2537
- เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2532 เมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยสังกัดคณะวิชาเกษตรศาสตร์
- ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
- เคยดำรงตำแหน่งบริหาร อาทิ รองอธิการบดี, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวาระแรกตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-03.jpg

ด้วยบุคลิกที่กล้าคิดและตัดสินใจเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีผลงานโดดเด่นและได้รับการชื่นชมหลายด้าน อาทิ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่พัฒนามหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมือง ปรับรูปแบบอาคารให้มีอัตลักษณ์ร่วมสมัย มีกลุ่มอาคารกีฬาและพัฒนาสุขภาวะ ทั้งฟิตเนส อินดอร์สเตเดียมอเนกประสงค์ สนามแบดมินตัน ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ และโดยเฉพาะ UBRU Happiness Stadium สนามกีฬาหลักกลางเมืองที่สวยงามด้วยพื้นหญ้าสีเขียวขจีและอัฒจันทร์เหล็กรูปลักษณ์ทันสมัย นับเป็นสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-04.jpg

อีกสิ่งหนึ่งที่แปลกตาคือการเปลี่ยนรั้วสูงรอบมหาวิทยาลัยเป็นแนวดอกไม้/ต้นไม้ตลอดด้านที่ติดถนนหลัก ทั้งถนนชยางกูร, ราชธานี และแจ้งสนิท ด้วยการคิดต่าง จากคำว่า “สถานที่ราชการห้ามเข้า” เป็น “สถานที่ราชการเข้าได้” ให้คนภายนอกได้มองเห็นต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-05.jpg

นอกจากการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ยังรับหน้าเสื่อจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรให้สนุกและมีสีสัน เช่น การเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ในปี 2562 เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี 2565 จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา “ยลแสงศิลป์ดินแดนแห่งความสุข” ปี 2566 เจ้าภาพกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2566 ซึ่งทุกกิจกรรมต่างมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง

ในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น นับแต่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีในปี 2560 มีการส่งเสริมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความก้าวหน้าในงาน โดยมีคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ จากปี 2560 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 300 คน

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดอีกหนึ่งผลงานในวาระของรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล คือทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ 1 ของประเทศ) และเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานนับแต่ปี 2565 เป็นต้นมา รวมทั้งมีนักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน (รองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนคุณภาพ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุศิลปวัฒนธรรมออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 จึงมีมติเห็นชอบนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งภายหลังที่ได้มีการพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่ากระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเสนอให้สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนำความกราบบังคม และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ต่ออีกวาระหนึ่ง

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-07.jpg

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-08.jpg

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-09.jpg

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-10.jpg

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-11.jpg

ธรรมรักษ์-อธิการ-ราชภัฏอุบล-12.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511